دوشنبه 1396/7/3 - 21 : 22
مشخصات امام جمعه
سیدمهدی علوی
سیدمهدی علوی
ارد
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه