پنج شنبه 1396/9/2 - 40 : 8
مشخصات امام جمعه
سیدمهدی علوی
سیدمهدی علوی
ارد
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/14
رعایت تقوای الهی و سفارش به صبر و استقامت

بسم الله الرحمن الرحیم

14/7/96

گزارشی کوتاه ازخطبه های نماز جمعه بخش ارد

 

دراین هفته قبل ازخطبه ها بیان احکام شرعی توسط یکی از روحانیون بخش بیان شد وامام جمعه در خطبه اول

نماز گزاران رابه تقوای الهی سفارش نمود و آیه 200ازسوره آل عمران را تفسیر و توضیح دادند و بیان کردند که در این آیه خداوند مومنین را به چهار اصل دعوت نموده :

1-  سفارش به صبرواستقامت درمقابل سختیها،حوادث،مصیبتها،هوسها،امیال نفسانی ودشمن درونی

2-  صبرواستقامت در مقابل دشمنان خارجی

3-  دفاع همه جانبه ازمرزهای جغرافیای ودینی واعتقادی

4-  رعایت تقوای الهی نسبت به همه شئون فردی واجتماعی ....

واما درخطبه دوم: ضمن سفارش به تقوای الهی ازحضورمردم درعزاداری سالار شهیدان تشکرکردند

وهمچنین بمناسبت هفته نیروی انتظامی ازاین نیروهای خدوم وزحمتکش تشکرنمودند.

درادامه به بعضی از موضوعات و مشکلات داخلی بخش ارد اشاره کردند وهمچنین درارتباط با دیداررهبرمعظم انقلاب اسلامی با رئیس جمهور ترکیه مطالبی را ارائه نمودند وشایان ذکر است که

مسابقه هفتگی باتوجه به خطبه ی نماز جمعه هم بر گزار شد.

 

ستاد نماز جمعه بخش ارد

ارتباط با امام جمعه