جمعه 1396/4/2 - 47 : 23
مشخصات امام جمعه
امید زمانی
امید زمانی
خشكبيجار
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/3/19
اخبار
ارتباط با امام جمعه