شنبه 1396/2/9 - 26 : 4
مشخصات امام جمعه
امید زمانی
امید زمانی
خشكبيجار
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/2/1
آغاز نزول وحی بر پیامبر اکرم
اخبار
ارتباط با امام جمعه