پنج شنبه 1396/1/3 - 55 : 20
مشخصات امام جمعه
امید زمانی
امید زمانی
خشكبيجار
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/12/27
تقویت روحیه مسلمانان و عبرت گرفتن از گذشته
اخبار
ارتباط با امام جمعه