دوشنبه 1396/8/1 - 40 : 20
مشخصات امام جمعه
زین العابدین قربانی
زین العابدین قربانی
رشت
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه