دوشنبه 1396/11/2 - 55 : 23
مشخصات امام جمعه
محمدمهدی محزون
محمدمهدی محزون
پيش قلعه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/3/7
سوء ظن

قرآن کریم در آیات متعددی به این حقیقت اشاره فرموده که برخی از آفت ها عیوب و گناهان خود موجب عیوبی دیگر میشود.

به عنوان مثال –سوء ظن –آفتی است که تجسس –غیبت و تهمت را به دنبال خواهد داشت .

ای کسانی که ایمان آورده اید –از بسیاری از گمان ها بپرهیزید چرا که ، بعضی از گمان ها گناه و هرگز تجسس نکنید و هیچ یک از شما دیگری را غیبت نکند .

امام علی (ع) فرمودند:

بد گمانی موجب فساد امور و تهییج به سوی بدی ها میشود.

بد گمانی به نیکو کاران بدترین گناهان و زشت ترین ستم هاست.

اخبار
ارتباط با امام جمعه