جمعه 1395/11/1 - 18 : 13
مشخصات امام جمعه
هادی حبیبی
هادی حبیبی
رضوانشهر گيلان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/10/24

 

خطبه اول: بسم الله الرحمن الرحیم اَلْحَمْدُلِلّهِ الَّذى لایَبْلُغُ مِدْحَتَهُ الْقائِلُونَ، وَ لا یُحْصى نَعْمائهُ الْعادُّونَ،وَلایُؤَدّى حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ،الَّذى لایُدْرِكُهُ بُعْدُ الْهِمَمِ،وَلایَنالُهُ غَوْصُ الْفِطَنِ،فَطَرَالْخَلائِقَ بِقُدْرَتِهِ،وَنَشَرَالرِّیاحَ بِرَحْمَتِهِ،وَوَتَّدَ بِالصُّخُورِمَیَدانَ اَرْضِهِ...عِبادَ الله اوصیکُم وَ نَفسی بتَقوَی الله؛خودم وهمه برادران وخواهران ایمانی راسفارش می کنم به رعایت تقوای الهی ودوری ازگناهان.تقواواجتناب ازگناهان زندگی مارانورانی خواهدکرد درروایت دارداگرچهل روزازگناهان دوری کنیم قلبمان نورانی خواهدشد.درروايت،یکی ازويژگي های دوران غيبت«حيرت وسرگرداني» مردم ذکرشده؛هرچه به ظهورنزديک‏ترمي‏شويم،برشدّت اين حيرت افزوده مي‏شود.اصبغ بن نباته گويد:براميرالمؤمنين‏ع وارد شدم ديدم درانديشه فرورفته وباانگشت برزمين خط مي‏کشد،پرسيدم:اي اميرالمؤمنين!چراشماراانديشناک مي‏بينم وچرا برزمين خط مي‏کشيد؟آيابه زمين وخلافت درآن رغبتي داريد؟فرمود:لاواللّه!نه به آن ونه به دنياهيچ روزي رغبتي نداشته‏ام؛ لکن درمولودي مي‏انديشم که ازسلاله من ويازدهمين فرزندمن است.اومهدي است وزمين راپرازعدل ودادمي‏سازد؛همان‏ گونه که پرازظلم وجورشده باشد.اوراحيرت و غيبتي است که اقوامي در آن گمراه شده واقوامي ديگردرآن هدايت يابند».احتمال هم داردمقصودازحيرت دراين روايت،سرگرداني مردم باشد.ام هاني ثقفيه گويد:خدمت سرورم امام باقرع رسيدم وگفتم:اي آقاي من!آيه‏اي ازقرآن بردلم خطورکرده ومرا پريشان ساخته وخواب ازچشمم ربوده،فرمود:اي ام هاني!بپرس،گويد: گفتم:فَلااُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ،الجَوارِالکُنَّسِ.فرمود:نِعْمَ المَسْأَلَةُسَأَلْتِني يااُمَّ هانيُّ...؛اي ام هاني!خوب مسأله‏اي پرسيدي،اين مولودي درآخِرُالزّمان است.اومهدي اين عترت است وبراي اوحيرت وغيبتي خواهدبودکه اقوامي درآن گمراه شوندواقوامي نيزهدايت يابندوخوشابرتواگراورادريابي وخوشابرکسي که اورادريابد».دردوران تحیّرمومنان سردرگم می شوند.ازپیامبرص وامام باقرع روایت داریم که :امام زمان ع بعدازدوران سرگردانی ظهورمی کندوگروه هایی ریزش می کنندجزآدم هایی که طمعی دیگرندارند.دوران سختی است که شیطان با تمام قواواردمیدان می شود.نوک تیزحملات شیطان سمت خانواده هااست.اگرقراراست سربازی تربیت شوددرخانواده است. درروایاتی که ازدوران تحیرمی گویندبیشترموضوع شان آسیب های خانواده است.دراین دوران کثرت عاق بودن داریم.هم کودکان حرمت نمی گذارندوعاق والدین می شوندوهم عاق ولدمی شوند.عاق امری دوطرفه است.پیوندخانواده هاسست می شود.طلاق زیادمی شودپیوندزناشویی قطع می شود.صله رحم کم می شودیعنی پیوندباخویشان قطع می شود. پیوندهایی که یک خانواده رادورهم جمع می کندمورد هجوم ابلیس قرارمی گیرد.کارمی کنندکه فرزنددرخانه نماندواین گونه سربازنمی شود.کاری می کنندجوان بیشترازاینکه باخانواده اش باشدبادوستانش،گوشی همراهش،اینترنت باشد.این بسیار خطرناک است.اینکه حضرت آقااعلام کردندشورای عالی فضای مجازی تشکیل شود.چون میدانند90 %جوانان مرتبط اند.در جایی فرمودند:اگررهبرنبودم فضای مجازی رامدیریت می کردم.اگر نتوانیم مدیریت کنیم دیگران مدیریت می کنندافکار دیگررا القامی کنند.کم کم اثر می کند.زمینه تربیت سربازبرای امام زمان ع ازبین می رود.پیامبرص در جمعی بودند فرمودند: وای به حال کودکان آخرالزمان ازدست پدرانشان.اصحاب پرسیدند:یارسول الله ازدست پدرومادر مشرک؟فرمودند:خیرازدست پدرومادر مسلمانشان که حواسشان به فرزندانشان نیست.چگونه خانواده هایمان را ازگمراهی وضلالت و آتش جهنم نجات دهیم؟ ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواقُواأَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً.تحریم/6.ای کسانی که ايمان آورده ايد،خودوخانواده خودراازآتشی که هيزم آن مردم وسنگهاهستندنگه داريد.وقتی این آیه نازل شدجابربن عبدالله انصاری آمدنزدحضرت وگفت:یارسول الله می دانیم چگونه مراقب خودباشیم تابه جهنم نرویم امانمی دانیم ازخانواده هاچگونه مراقبت کنیم.حضرت فرمود4کارانجام دهید:1.خودت عامل به خیر باش.آنچه که می خواهید بچه هایتان بشوند باشید.نه فقط اعمال دینی رارعایت کنیم بلکه اخلاق دینی راهم رعایت کنیم.یکی ازدلایل که درخانواده متدینین بچه نمازنمی خواندویادخترحجاب نمی گیرداین است که بچه هارفتاردینی می بینند واخلاق دینی نمی بینند.گاهی خودمان عامل بی دینی فرزندانمان می شویم.می گویداگراین دین است بایداول درخودت اثر بگذاردوقتی نگذاشته من هم نمی خواهم.آثارنمازوعبادات رانمی بینددرفردوفقط ظاهردین رامی بینندخدارحمت کندسید مهدی قوام رایک منبری درتهران بودوقریب الاجنهادهم بود...به مراسمی منبری رفت وپاکتی به اودادند.شخصی همراهش بودبااوبه خیابان لاله زاررفت.لاله زاردرمسیرش بود.دیدزنی باوضعیت بدی سرخیابان ایستاده...برای گناه وفساد...به همراهش گفت:برواوراصداکن من کارش دارم.گفت:زشت است آقا..این هم شان مانیست..بالاخره رفت واوراصدا زد سید پاکت رااز جیبش درآوردوگفت این هدیه سیدالشهداع به تواست بیاقول بده تااین پول کفاف زندگی ات رادادکنارخیابان نایستی.حدودیک سال گذشت. رفت کربلاآقایی دویدوگفت خانومم باشماکارخصوصی داردمن هم میرم کناری می ایستم تاکارش رابه شمابگوید.خانم پوشیه زده بود.کمی کنارزدپوشیه راهق هق گریه می کرد.می گفت من همان زن لاله زارم.شماآن شب رفتی ومن تاده دقیقه گریه کردم وعهدبستم دست از کارم بکشم ومحجبه شدم وخداهمسری به من عطاکردوحال به کربلاآمده ایم.توزندگی مراعوض کردی.اخلاق دینی خیلی انسانهارازیرورو می کند.2.بچه هارامتذکر خداوند کنید...یعنی فضای خانه فضای غفلت نباشدفضای ذکرباشد.خانه ای که3000شبکه ماهواره ای درآن بازاست نمی تواند فضای ذکرباشد.که روایت داریم اگربلایی بخواهدنازل شودملائک برای اهل این خانه هادعامی کنندوبلادورمی شود.درخانه هاروضه بگیریدقرآن بخوانید.امیرالمؤمنین ع  فرمود:منزلی که خیلی قرآن درآن خوانده می شود:ان البيت الذي يقرءفيه القرآن ويذكرالله عزوجل فيه تكثربركته وتحضره الملائكه وتهجره الشياطين ويضيئ لاهل السماءكماتضيئ الكواكب لاهل الارض وان البيت الذي لا يقرءفيه القرآن ولايذكرالله عزوجل فيه تقل بركته وتهجره الملائكه وتحضره الشياطين»خانه‌اي كه درآن قرآن خوانده شود،يادخدابشود،گناه نباشدبه جاي گناه يادخداباشداين خانه مبارك است.ملائكه دراين خانه رفت وآمددارند.شياطين دراين خانه نيستند.اماخانه‌اي كه افرادش سروكاري باخداندارندآن خانه اي كه گناه درآن است شياطين دراين خانه‌ رفت و آمددارند.ملائكه ازاين خانه‌هاقهرمي‌كنندوبركت ندارند.تَهجُرُهُ المَلائِکةُوتَحضُرُهُ الشَّیاطین»3.فرزندانتان راامربه معروف کنید.4.نهی ازمنکرکنید...درروایات است بقیه فرائض بااین امرحفظ می شونددرصورتی که به کلی درجامعه ماحذف وکم رنگ شده است.بادعواامربه معروف نکنید.کلیدوشاه کلیدتربیت رفاقت است.سوره کوثر.خطبه دوم:نَحمَدُهُ وَ نَستعینُهُ وَنَستَغفِرُهُ وَنَتوبُ اِلَیه؛اَللّهُمَ صَلِّ وَسَلِم عَلی عَبدِكَ وَرَسولِك حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی مُحَمَدٍ وَصَلِّ عَلی عَلیٍ امیر المُؤمِنین وَصَلِّ عَلی فاطِمَه سیِدَهِ نساءِالعالَمین وَصَلِّ عَلی سِبطَیِ الرَحمَه وَامامی الهُدی اَلحَسَنِ وَالحُسَین سَیِدَی شَبابِ اَهلِ الجَنَهِ وَصَلِّ عَلی عَلیِ ابنِ الحُسَین وَمُحمَدِابن علیٍ وَجَعفرِبن مُحَمدٍوَموسی ابن جَعفَروعَلی اِبن موسی وَمُحَمَدِابن عَلیٍ وَعَلی اِبن مُحَمَدٍوَالحَسَنِ ابن عَلی واَلحُجَهِ القآئِمِ المُنتَظرالمَهدی روحی وَارواحُ العالَمینَ لِترابِ مَقدَمِه الفِداء؛عِبادَ الله اوصیکُم وَنَفسی بتَقوَی الله؛سخنان حضرت امام خامنه ای حفظه الله درديداربامردم قم:عناصر چهارگانه اقتداركشور.....چهار عامل«ايمان ومعرفت دينى»،«قدرت علمى»،«اقتصادمقاوم» و«حفظ عزت ملى»رابه‏عنوان عناصرچهارگانه اقتدار كشور مطرح كردند.مسؤوليت واهميت كارنهادهاى مختلف ومسؤولان كشوردررابطه بااين عناصرمشخص مى‏شود.هراقدام و فعاليتى كه يكى ازاين عناصرچهارگانه راتقويت كند،درواقع به اقتدار كشوركمك كرده است وهراقدامى كه اين عناصرراتضعيف نمايد،به ضرركشورواقتدارآن خواهدبود.برخى تصورمى‏كنندكه‏ بى‏توجهى به ايمان واعتقاددينى ومعرفت اسلامى جوانان ونسل‏هاى جوان ربطى به اقتداركشورنداردوبرخى اززمينه‏هاى تضعيف ايمان ومعرفت دينى رادست‏كم مى‏گيرند.درچنين حالتى ضعف در ايمان واعتقادات نسل جوان مى‏توانداقتدارآينده كشورراتهديدكند.دقت درخطراتى كه نسل جوان وايمان آن‏هاراتهديدمى‏كند، امرى است كه نبايددرآن كوتاهى شود.ازجمله در عرصه فضاى مجازى ...مسؤولان بايدتوجهى جدى‏تروبيشترداشته باشند. هم‏چنين رشدوقدرت علمى كشورازاهميت بالايى برخورداراست.كشورهاى غربى وآمریکادرماجرای برجام که به ماظلم می کنندوزورمی گویندبه‏ علت آن است كه آن‏ها قدرت علمى ومادى پيداكرده‏اندوبااين‏قدرت درحال ظلم كردن هستند.مسؤولان كشوردرچنين فضايى وظيفه‏اى دوچندان درباب حفظ رشدوسرعت رشدعلمى كشوردارندونبايدنسبت به اين مسأله كوتاهى صورت بگيرد.رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی:مقام معظم رهبرى فرمودندرفاقت۵۹ساله باآقاى هاشمى داشتم.فقدان ایشان براى مقام معظم رهبرى سخت وجانكاه است.فرمودند:ايشان تكيه گاهى مطمئن ونمونه‏ى كم‏نظيرى ازنسل اول مبارزان ضدستم ‏شاهى وازرنج‏ديدگان اين‏راه پرخطروپرافتخاربودند.برخوردهاى قاطع درمواجهه باگروهك‏هاى تروريستى وتجزيه‏ طلب،مخالفت بابنى‏ صدر،فرماندهى جنگ دردوران دفاع مقدس ازبرگه‏هاى افتخار ایشان است.حضورباشكوه و هوشمندانه مردم درمراسم تشييع ايشان نشان دادمردم ماقدردان سوابق وخدمات چهره های انقلابى و خدوم هستندولو آن‏كه دربرهه‏ هايى بابرخى تصميمات ونظرات ايشان مخالفت داشته باشند.یک نکته:لزومی نداردایشان راباامیرکبیرمقایسه کنیم.هاشمى يك مجتهددينى،مجاهدانقلابى وشاگردحوزه و مرجعيت وامام خمينى(ره)بودوبراساس تكليف دينى پاى در ميدان مبارزه گذاشت درحالى‏كه مرحوم اميركبيرازاين امتيازويژه محروم بود.دركتابى هم كه آيت‏الله هاشمى درزندان درباره اميركبيرنوشته‏،كمترين نشانى ازاهداف ورفتاردينى اميركبيرمشاهده مى‏شود.كتاب سرگذشت فلسطين توسط ایشان گواه ديگرى براستکبارستیزوصهيونيست‏ستيزى ايشان بود.یک نکته مهم:دوبرنامه مهم درشهرستان:اول...مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی که فرداصبح درهمین مکان مقدس برگزارمی شودهمه مردم عزیزرضوانشهرشرکت  کنند... دوم:یادواره 136شهیدشهرستان ویادبودچهارشهیدگمنام شهرستان که شب جمعه درمسجدبقعه غریب بنده برگزارمی شود وسخنران ومداح کشوری داریم حتمابرای بزرگداشت یادوخاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس که هستی دین وآئین و انقلاب ونظام ولایی ماباخون های پاک این عزیزان تامین شده...مباداازشهیدان دورگردیم به ذلت رهسپارگورگردیم...سوره توحید

اخبار
ارتباط با امام جمعه