جمعه 1396/4/2 - 48 : 23
مشخصات امام جمعه
هادی حبیبی
هادی حبیبی
رضوانشهر گيلان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/4/2
متن خطبه های امروز

سلام عليكم ورحمةالله.بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله الذي لايبلغ مدحته القائلون...عبادالله اوصيكم ونفسي بتقوي الله. افراددرپذیرش حق متنوع هستند...گروهی اهل شنیدن موعظه ومؤمن‌شدن نیستند،به علت هوای نفس وگناهان، سرانجام هم به نقطه‌ای می‌رسندکه هرگزتوبه نمیکنندوازاعمال،رفتاروعقایدخلافشان برنمی‌گردند:صم بکم عمی فهم لایرجعون.برخی افراد آن‌قدر ظلمتشان قوی وسنگین است که خدامیگوید:اگرخیری درآنهامی‌دیدم،کمکشان می‌کردم؛ اماخیری ندارند.خدارحمت،لطف واحسانش رادریغ نمیکندودروجودمقدس اوبخل وجودندارد؛ولی اینهاخودشان راازشایستگی دریافت رحمت پروردگار محروم کرده‌اند.قرآن:وقتی موسی برای هدایت فرعونیان،سخن منطقی وکلام حق گفت ومعجزه نشان داد.یکی ازاین معجزات،کافی بودکه کل مردم زمان راهدایت کندوآن معجزه عصا بود.البته خیلی عصای تشکیلاتی هم نبود.آن هشت‌سالی که بنابودبرای حضرت شعیب چوپانی بکند،برای راندن گوسفندهایاریختن برگ‌های خشک درخت،شاخه خشکی راازیک درختِ خشک جداکرده بود.یک چوب خیلی معمولی بود.درابتدای ورودبه منطقه سینادرسوره طه می‌فرماید: خدابه اومی گوید:ماتلک بیمینک یاموسی،دردستت چیست؟گفت:«قٰالَ هِی عَصٰای»،یک چوبدستی است، «اتوکواعلیها»، به آن تکیه میدهم،«وَأَهُشُّ بِهٰاعَلیٰ غَنَمِی»وباتکان‌دادنش گوسفندهارا می‌رانم..«وَلِی فیهامَآرِبُ أُخْریٰ»﴿طه، 18﴾.بعضی میگویندکه خدابه توگفت:این چیست؟توهم یک کلمه می‌گفتی:عصا!این‌همه توضیح نمی‌خواست،اوکه می‌دانست. ولی موسی عاشق خدابودودوست داشت طولانی سخن بگوید.پروردگاربه اوفرمود:«فالق عصاک»،این چوب را بینداز.چوب را انداخت:فَأَلْقٰاهٰافَإِذٰاهِی حَیةٌتَسْعیٰ﴿طه،20﴾،دیدچوب که به زمین افتاد،به اژدهاتبدیل شد.موسی اژدهاراندیده بودوخیلی هیولای عجیبی به‌نظرش آمدوبرای حفظ جان خودش،خودش راازخطرعقب کشید.خطاب رسید:موسی!انبیادر پیشگاه من وحشت ندارند،برگردوآن رابگیر!تاپوست دست موسی به این اژدهاخورد،به همان چوب اوّلیه تبدیل شد.تمام جادوگران دربارفرعون،وقتی این جریان رادیدند،فهمیدنداین کار،جادوگری نیست؛چون جادوگرهیچ‌چیزی رانمی‌تواندزنده کند،بلکه میتواند خدعه‌هاوحیله‌هایی رادرابزارجادوایجادبکندکه مردم رابه تعجب واداردیامردم رابترساند.همین یک معجزه کافی بودکه هربی‌دینی،دیندارشود؛ولی فرعون به درباری‌هاومردم،گفت:این خیلی جادوگرفوق‌العاده‌ای است!بااینکه خود جادوگرهاگفتند: اصلاًاین اژدهاشدن چوب،سحروجادونیست؛درنتیجه همه ساحرانی که بسیارهم زبردست بودند،ایمان آوردند.هرچه ابزار جادوگران درمیدان بودطناب،چوب،جیوه و...همه آنهارابلعید.تمام جادوگران،به حال سجده افتادندوگفتند:آمنابرب هارون وموسی؛امافرعون«صم بکم عمی لایرجعون»،به جادوگران گفت:بزرگ شما،رئیس شماکه رئیس همه جادوگران وچشم‌بندهاست،موسی است.این معنای«لایرجعون»است بعضی انسان‌هامانندفرعون رفتارمی‌کنند.همه دربستگانِ خودفرعون‌هایی دارندکه نه نصیحت گوش مید‌هندونه به حرام وحلال توجه می‌کنند،نه به دلسوزی‌هاتوجه دارند؛هرچه می‌گویی،نه نمازمیخوانندونه روزه می‌گیرند؛آیات،روایات،حکایات،عبرت‌ها،درآنهااثرندارد.افرادسرکش وبی‌تقواهستندکه موعظه درقلب‌های تاریک آنان،اثرنمی‌کندواصلاًبنای قبول‌کردن ندارند.قلبشان تاریک است واین تاریکی جلوی گوش،چشم و زبان آنان راگرفته.حضرت امیردرنهج‌البلاغه می فرماید:قوم‌وخویش‌های ماکه پیغمبربین اینهابه‌ دنیاآمده بود،اززمان شیرخوارگی،ایشان رادیده بودند.ازبس ارزش وامتیازوخوبی درپیغمبردیده بودند،قبل ازبعثت لقب امین به اودادندکه در عربستان نبود؛چون درعربستان،غارت،قتل،خیانت،ازدواج های نامشروع،ربا،عرق‌خوری وقماربازی رواج داشت.حتی ایامی ازسال روی پشت‌بام کعبه شراب خواری وقماربازی می‌کردند.مردهاوزن هابدون لباس خانه خداراطواف میکردند.رسولخداص موقع طواف اینهابه مسجدالحرام نمی‌رفت؛ولی رنج می‌برد.قبل ازبعثت پیغمبرخیلی رنج می‌برد؛امامأموربه دعوت نبود.حالا مبعوث به رسالت شده ومردم رابه خدا،قیامت،درستی‌هاواخلاق حَسنه دعوت می‌کند.امیرالمؤمنین ع می‌فرمایند: اقوام ونزدیکان ماکه کاملاًپیغمبررامی‌شناختند،گوش نمی‌دادندوحضرت رامسخره می‌کردند.روزی همه نزدپیغمبرآمدندوگفتند: مااحساس می کنیم که توخیلی دلت میخواهددعوتت راقبول کنیم،مؤمن شده ازبتهادست برداریم وروبه‌ خدای یکتاکنیم. فرمود:بله،خیلی دلم میخواهد،چون مسیرشمابه سوی جهنم است ومن میخواهم همه شمارابه بهشت ببرم.گفتند: اگردلت می‌خواهدمامؤمن بشویم وخداوتووقرآن واحکامت راقبول کنیم،همینجاکه نشسته‌ای،به درخت خرمایی که پنجاه متربامافاصله دارد،بگوکه به اینجابیاید.این کار،معجزه است.خدابه اواجازه دادکه این کاررابکند.درخت آمد،شاخ‌وبرگ‌هایش روی صورتشان بود،گفتند:درست،بگوازوسط کاملاًنصف شود.درخت،نصف شد.گفتند:حالادوتکه رابه‌ هم بچسبان.درخت به حالت اولیه برگشت ودوباره نخل خرماشد.گفتند:حالابگوسرجایش برگردد،سرجایش برگشت.امیرالمؤمنین می‌فرمایند:کل آنهاازجا بلندشدندوگفتند:جهان تاحالاجادوگری مثل توندیده است.آیااینهارامی‌شودموعظه کرد؟قرآن به پیغمبرمی‌گوید: «فذرهم»،رهایشان کن وسراغشان نرو،دیگرنگوونصیحتشان ودعوتشان نکن،رهایشان کن که چه کنند؟فی خوضهم یلعبون، بگذاردربازیگری،جهل،بی‌خردی،کبر،تاریکی،بازی‌شان رابکنند.اینهانمی‌توانندازدسترس قدرت من خارج شوند.اینهانمی‌توانند جایی بروندکه به چنگ من نیفتند.اینهادرسیطره حکومت من هستند.«ان الیناایابهم»،اینهابعدازمُردنشان به‌ سوی من می‌آیند؛یعنی دردادگاه‌های الهی حاضرمی‌شوند:«ثم ان علیناحسابهم»،آن‌وقت موراازماست درحقشان می‌کِشم؛یعنی وقتی شمادرک کردی که یکی ازبستگانت،اصلاًحاضرنیست دربرابرحق تواضع کند،دیگروظیفه‌ای نداری؛رهایش کن! سوره کوثر.خطبه دوم:نَحمَدُهُ وَنَستعینُهُ وَنَستَغفِرُهُ ونَتوبُ اِلَیه؛اَللّهُمَ صَلِّ وَسَلِم عَلی عَبدِكَ وَ رسولك حَبیبِ اله العالمین ابی القاسم المصطفی مُحَمَدٍ وَ صَلِّ عَلی عَلیٍ امیر المُؤمِنین وَصَلِّ عَلی فاطِمَة سیِدَةِنساءِالعالَمین وَصَلِّ عَلی سِبطَیِ الرَحمَة وَامامی الهُدی اَلحَسَنِ وَ الحُسَین سَیِدَی شَبابِ اَهلِ الجَنَةوَصَلِّ عَلی عَلیِ ابنِ الحُسَین وَمُحمَدِبن علی ٍوَجَعفرِبن مُحَمدٍ وَ موسی ابن جَعفَروعَلی اِبن موسی وَمُحَمَدِابن عَلیٍ وَعَلی اِبن مُحَمَدٍوَالحَسَنِ ابن عَلی واَلحُجَةالقآئِمِ المُنتَظرالمَهدی روحی وَارواحُ العالَمینَ لِترابِ مَقدَمِه الفِداء؛ اوصیكم عِبادَالله وَنَفسی بتَقوَی الله،سخن امام(ره)درباره قدس‏‏:اسرائيل غاصب(است)ودرمحلى كه آمده،به‏طورغصب آمده است وقدس بايدنجات پيداكندواسرائيل رابراند....مامى‏گوييم اسرائيل بايدازصفحه روزگارمحوشودوبيت‏المقدس مال مسلمين وقبله اول مسلمين است.همه بايدمتحدشوند ومتحداًدرمقابل اين جمعيت متجاوزبايستندوعمل كنندودست غاصب اوراقطع كنند.  تكليف همه مسلمين است كه قدس راآزادكنندوشراين جرثومه فسادراازسربلاداسلامى قطع كنند....بايدهمت كنيدوهمت كنيم كه قدس رانجات بدهيم.روز قدس،يك روز جهانى است، روزى نيست كه فقط اختصاص به قدس داشته باشد، روز مقابله مستضعفين با مستكبرين است، روز مقابله ملت‏هايى است كه در زير فشار ظلم آمريكا و غير آمريكا بودند، در مقابل ابرقدرت‏ها است، روزى است كه بايد مستضعفين مجهز بشوند در مقابل مستكبرين و دماغ مستكبرين را به خاك بمالند.روزى است كه تمام ملتهاى اسلام بايد با هم توجه بكنند و اين روز را زنده نگه دارند. اگر يك هياهويى از تمام ملتهاى مسلمين بلند بشود، روز جمعه آخر ماه مبارك كه روز قدس است، همه ملتها قيام بكنندهمان تظاهرات،همان راهپيمايى‏هارابكننداين مقدمه مى‏شود از براى اين‏كه ان‏شاء‏الله جلوى اين مفسدين را بگيريم و كَلَك اين‏ها از بلاد اسلام كنده بشود.مستضعفان كه اكثريت قاطع جهان را تشكيل مى‏دهند، مطمئن باشند كه وعده حق تعالى نزديك است و ستاره نحس مستكبران رو به زوال و افول است.پاسخ قاطع موشكى سپاه به تروريستهاوحامیانشان‏ سپاه پاسداران قهرمان همانطوركه اعلام كرده بودكه انتقام خواهدگرفت..به وعده خودوفاکردوباشليك۶فروندموشك ازمرزهاى غرب كشوربه محل استقرار فرماندهان ونيروهاى داعش در۶۵۰كيلومترآنطرف‏تر درديرالزورسوريه،خواب رابرتروريست‏هاوحاميان منطقه‏اى وفرامنطقه‏اى آن‏هاحرام كرد.درهمان دقايق اوليه اين شليك‏ها، رسانه‏هاى صهيونيستى وغربى پيام اين اقدام را فراترازهدف قراردادن مواضع داعش تحليل كردند.اقدام موشكى سپاه نشان دادمقياس كوچكى ازتهديدرابامقياسى بسيار بزرگترپاسخ مى‏دهدوبراى اوتفاوت نمى‏كندكه اين تهديددركجاودرچه مقياسى وجوددارد.خواه اين تهديددرلباس داعش باهمه حقارتى كه داردظاهرشده باشديادرسخنان مقامات صهيونيستى وسعودى نشخوارشده باشد.هفتم تیرشهادت مظلومانه آيت‏الله دكتر بهشتى و 72 تن از ياران حضرت امام(ره)باانفجاربمب توسط منافقين دردفتر مركزى حزب جمهورى اسلامى(1360 ه.ش)وروزقوه قضائيه‏.زکات فطرهبرتمام کسانى که قبل از غروب شب عیدفطربالغ وعاقل وغنى باشندواجب است،یعنى بایدبراى خودش وکسانى که نانخوراوهستند،هرنفربه اندازه یک صاع(تقریباًسه کیلو)ازآنچه غذاى نوع مردم آن محل است،اعم ازگندم وجویاخرمایابرنج یاذرّت وماننداینهابه مستحق بدهد واگرپول یکى ازاینهارابدهدکافى است.زکات فطره برای هرنفربرمبنای قوت غالب گندم مبلغ(6,000تومان) وبراساس قوت غالب برنج خارجی (15,000تومان)وبرنج ایرانی(30,000 تومان)...سوره توحید...

 

اخبار
ارتباط با امام جمعه