چهارشنبه 1396/11/4 - 2 : 15
مشخصات امام جمعه
هادی حبیبی
هادی حبیبی
رحيم آباد
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/10/29
چهارسال که تمام شدپشیمان می شویم که چراکارنکردیم...آن موقع دیگرفایده ندارد..

سلام علیکم ورحمه الله.بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله الذی لایبلغ مدحته القائلون...عبادالله اوصیکم ونفسی بتقوی الله.خودم وهمه برادران وخواهران ایمانی راسفارش می کنم به تقوای الهی ودوری ازگناهان...قال رسول الله ص:مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْسَأَلَهُ فِي عُمُرِهِ وَيُوَسَّعَ لَهُ فِي رِزْقِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَه‏.. هر كس دوست داردكه عمرش طولانى بشه وروزى اش زيادشود،تقواى الهى رامراعات کندوصله رحم نمايد.يكى ازخصلت هاى بسیاردوست داشتنى بچه هااين است كه«يَخْتَصِمُونَ مِنْ غَيْرِحِقْدٍ؛بچه هاکینه نمی گیرندنزاع وخصومتشان بدون كينه ورزى است.»بچه ها دعوا مى كنندوهمديگررامى زنند،اماچنددقيقه بعددوباره باهم رفيق مى شوند.انگارنه انگار...اماامان ازدست بزرگترها!مى پرسي:چرابافلانى قهرى؟مى گويد:چهل سال پيش این حرف رابه من زده...به خاطربرخى مسائل جزئى سال هاباهم قهرندودل هايشان پرازكينه است.كينه وبددلى مانندغذاى مانده وفاسداست كه اگرواردمعده شود، انسان راازبین می برد..كينه هاقلب رافاسدمى كنند.بايدباعفووگذشت آن رابيرون ريخت.اميرالمؤمنين مى فرمايد:قِلَّةُالْعَفْوِاَقْبَحُ الْعُيُوبِ وَالتَّسَرُّعُ اِلَى الاِنْتِقامِ اَعْظَمُ الذُّنُوبِ؛زشت ترين عيب هاكم گذشتى است،وشتاب به انتقام بزرگترين گناهان است.به بیان حضرت نه تنهاگذشت نكردن،بلكه كم گذشت كردن هم زشت ترين عيب هاست. انسان مرتب بايدگذشت كند،بااين گذشت هاست كه انسان اوج مى گيرد.بعضی هاگذشت كه نمى كندهيچ،بلكه در صددانتقام هم برمى آيد.درست نقطه مقابل گذشت.اميرالمؤمنين فرمود:كسى كه در انتقام گرفتن سرعت بگيرد،بزرگ ترين گناهان رامرتكب شده است.كسى كه گذشت نداشته باشد،معلوم نيست مسلمان باشد.رسولخداص فرمود:اَيُّمامُسْلِمَيْنِ تَهاجرافَمَكَثاثَلاثاًلايَصْطَلِحانِ اِلاّكاناخارِجينِ مِنَ الاْسْلامِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُماوَلايَةٌفَأَيُّهُماسَبَقَ اِلى كَلامِ اَخيهِ كانَ السّابِقُ اِلَى الْجَنَّةِيَوْمَ الْحِسابِ؛دومسلمانى كه باهم قهركنندوسه روزبرآن حال بمانندوباهم آشتى نكنند، هردوازاسلام بيرون روندوميان آنهاپيوندودوستى دينى نباشد.پس هركدام ازآن دوبه سخن گفتن بابرادردينى خودش پيشى گرفت،درروزحساب پيشروبه بهشت است.اگرازقهروجدايى سه روزبگذرد،دعايشان مستجاب نمى شود.عن رسول الله ص قال:تُعْرَضُ اَعْمالُ النّاسِ فى كُلِّ جُمْعَةٍمَرَّتَيْنِ يَوْمَ الاِثْنَينِ وَيَوْمَ الْخَميسِ فَيُغْفَرُلِكُلِّ عَبْدٍمُؤْمِنٍ اِلاّمَنْ كانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَخيهِ شَحْناءُفَيُقالُ:اُتْرُكُواهذَيْنِ حَتّى يَصْطَلِحا؛اعمال مردم درهرهفته دوبارعرضه مى شود:روزدوشنبه وروز پنجشنبه.وگناهان همه بندگان مؤمن آمرزيده مى شود،جزكسى كه بين اووبرادردينى اش عداوت ودشمنى باشد.دراين صورت گفته مى شود:اين دورارهاكنيدتابايكديگرصلح وآشتى كنند.روايات ماروى قهرخيلى حساسيت نشان داده.دوتادل كه باهم قهراست،رحمت خداهم قطع است.درخانه اى كه پدرومادرياپدر بافرزند قهر هستند،نور نيست.آن خانه تاريك است.زن وشوهروفاميل اگرمشكل هم دارند،بايدبنشينندوبايكديگرحرف هايشان رابزنند.قهر واخم كردن بايكديگر،چيزبسياربدى است.قطع رحم ازگناهان كبيره است.خداونددرسه جاى قرآن كسى راكه قطع رحم مىكندلعنت كرده.اگر قهركنیم،خداوامام زمان هم باماقهرمىكنند.كَماتَدِينُ تُدانُ؛اگرقهركردى،آنهاهم باتوقهرمى كنند.اگرآشتى كردى،آنهاهم باتوآشتى مى كنند.هركجادوتا دل باهم يكى شد،سومى آن هاامام زمان عجّ است.ممكن است كسى ازكارى كه ديگرى درحق اوكرده،دلش خيلى به دردآمده...ولی نبایدبيش ازسه روزقهرباشد.حِقْدُالْمُؤْمِنمُقامُهُ ثُمَّ يُفارِقُ اَخاهُ فَلايَجِدُعَلَيْهِ شَيْئاًوَ حِقْدُالْكافِرِدَهْرُهُ؛كينه ودشمنى مؤمن تازمانى است كه ازجايش بلندشود.آن گاه كه ازبرادردينى اش جدامى شود،كينه اى ازاودردل ندارد.اماكينه ودشمنى كافرهميشه روزگارش باقى است.مؤمن اگرناراحت شودوكينه اى به دلش بيايد،اين كينه زودازبين مى رود.به اين اندازه كه ازجاى خودش بلندشود.يعنى وقتى ازآنجابلندمى شود،خودش راودلش راتكان مى دهندو غباركينه ازدل مى زدايدوزودفراموش می کند.بعضى هستندسى سال است باهم قهرهستندچون سی سال پیش فلان سال،فلان حرف رابه من زده است.انسان مؤمن بايدبه محض اين كه ازمجلسى بلندمى شود،كينه هاراهم ازدلش بتكاند.سوره کوثر.خطبه دوم:بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب الیه. اَللّهُمَ صَلِّ وَسَلِم عَلی عَبدِكَ وَرسولك حَبیبِ اله العالمین ابی القاسم المصطفی مُحَمَدٍوَصَلِّ عَلی عَلیٍ امیرالمُؤمِنین وَصَلِّ عَلی فاطِمَةسیِدَةِنساءِالعالَمین وَصَلِّ عَلی سِبطَیِ الرَحمَةوَامامی الهُدی اَلحَسَنِ وَالحُسَین سَیِدَی شَبابِ اَهلِ الجَنَةوَصَلِّ عَلی عَلیِ ابنِ الحُسَین وَمُحمَدِبن علی وَجَعفرِبن مُحَمدٍوَموسی ابن جَعفَروعَلی اِبن موسی وَمُحَمَدِابن عَلیٍ وَعَلی اِبن مُحَمَدٍوَالحَسَنِ ابن عَلی واَلحُجَةالقآئِمِ المُنتَظرالمَهدی روحی وَارواحُ العالَمینَ لِترابِ مَقدَمِه الفِداء؛ عبادالله اوصیکم ونفسی بتقوی الله.خودم وهمه برادران وخواهران ایمانی راسفارش می کنم به تقوای الهی ودوری ازگناهان...قال على علیه السلام:اَلْمُؤْمِنُ حَيىٌّ غَنىُّ مُوقِرٌ تَقىٌّ؛ مؤمن، باحيا،بى ‏نياز،باوقاروپرهيزگاراست.تبریک میلادحضرت زینب.عظمت حضرت بخاطر اين نیست كه دختر على‌ بن‌ابى‌طالب ياخواهرحسنين‌(ع)است.بلکه به خاطرموضع وحركت اوبراساس تكليف الهى است.كاروتصميم ونوع حركت اواين‌طورعظمت به اوبخشيد.هركس چنين كارى بكند،ولودختراميرالمؤمنين هم نباشد،عظمت پيدامى‌كند.اولاًموقعيت را شناخت؛موقعيت قبل ازرفتن امام حسين(ع)به كربلا،موقعيت لحظات بحرانى روز عاشورا،موقعيت حوادث كشنده‌ى بعدازشهادت سیدالشهداءرا؛وثانياًطبق هرموقعيت،يك انتخاب كرد.اين انتخابهازينب راساخت.قبل ازحركت به كربلا،بزرگانى لغزیدندبااینکه خواص وافرادی که ادعاى فقاهت وشهامت ورياست وآقازادگى وامثال اينهاراداشتند،نفهميدندچه‌كاربايدبكنندوراه راتشخیص ندادند؛ولى حضرت زينب مسیرراتشخیص دادندوفهميدندكه بايداين راه رابرودوامام خودراتنهانگذاردورهروراه امام شدوولایت مداری به معنای واقعی نشان داد.می دانست راه سختى است؛ازشوهروخانواده‌اش فاصله گرفت.بچه‌هاى خردسال ونوباوگان خودراهم همراهش برد؛می دانست حادثه چگونه است.درآن ساعتهاى بحرانى كه قويترين افرادنمى‌توانندبفهمندچه بايدکرد، اوفهميدوامام خودراپشتيبانى كرد.بعدازشهادت سیدالشهداءوظیفه روایتگری رابه نحواحسن انجام داد...روزپرستار:انسانهاى فداكاروپُرعاطفه ودلسوزى كه باپرستارى خود،ازبيماران درمراحل دشواربيمارى مواظبت وحمايت مى‌كنند،پرستارى حرفه‌يى سخت است.پرستاران قدر خودشان رابدانند.درروایت داریم هرحركت پرستاربراى بيمارومراقبت وپرستاری،يك حسنه است..كمك به کسانی که درشرايطى حساس قراردارند.بیانات دردیدارمیهمانان اجلاس بین المجالس کشورهای اسلامی: اول:دنیای اسلام بایددرمسائل اساسی باصراحت وباصدای بلندسخن وموضع خودرابگوید،«فلسطین»و«اتحاددنیای اسلام» ازموضوعات اساسی جهان اسلام است.«نبايد تصورشودكه مقابله بارژيم صهيونيستى فايده‏اى ندارد«صهيونيست‏ها،روزى شعار«ازنيل تافرات» رامى‏دادندامااكنون براى محافظت ازخودمجبوربه ديواركشى شده‏اند.»دوم:درباره پیشرفت علمی فرمودند:ايران اسلامى بااتكاءبه جوانان خودودرشرايطى كه درتحريم قرارداشت،توانست دربخشهاى مهمى،درمرزدانش قرار گيرددرحالى كه قبلاًدراين بخشها،بسيارعقب بود.امروزجوانان ايران،درپزشكى،نانو،سلولهاى بنيادى ودانش هسته‏اى كارهاى بزرگى انجام داده‏اند.»مطلب سوم:درميان كشورهاى اسلامى،برخى ازسران كشورهادرحال خيانت به ملت خودو همراهى بادشمن هستند.متاسفانه حاكمان سعودى اكنون درهمپيمانى صريح وروشن بادشمن قرارگرفته وعليه ملت‏هاى مسلمان دست به جنايت مى‏زنند»که اگردراین باره سران آزاده کشورهای اسلامی وملل مسلمان هم عهدشوندمی توانندخانه خداراازدست جلادان سعودی آزادکنند..تقویت وسرعت بخشیدن پیام رسانهای داخلی یکی ازضرورت های امروزاست..سال‌هاطول خواهدكشيدتاآلودگی هاوآسيب‌هایى که تلگرام واينستا گرام درجامعه مابوجودآورده اندجبران كنيم.چرامادراین زمینه استقلال نداشته باشیم.اززحمات دودهه حجه الاسلام والمسلمین تقوی تشکرمی کنیم...وبرای ریاست جدید آرزوی موفقیت داریم...رهبرمعظم انقلاب درحكم انتصاب ایشان ازميان همه‏ى عوامل دخيل در موفقيت نمازهاى جمعه واثرگذارى آن،برسه عنصراصلى تأكيدكردند:هرچه تريبون نمازجمعه قويتروبهتروصادق‏ ترومستقيم‏ترباشد،مردم صادق‏ترومستقيم‏تروقويتر ومقاوم‏ ترندودرمقابل فشاردشمن،هوشيارترخواهندبود.»اين سه عنصراصلى عبارتند از۱.قوت در برگزارى نمازجمعه ودرمنطق ومحتواى كارهاو محتواى فعاليت‏های فرهنگى؛۲.صداقت بامردم؛۳.رابطه‏ى مستقيم‏تربامردم.البته یک بخشی به مسئولین برمی گرددیک بخشی هم به خودمابرمی گرددکه بایدتلاش کنیم اشکالات رابرطرف کنیم وکیفیت هارابیشترکنیم....حادثه کشتی نفتکش ایرانی وشهادت عده ای ازدریادلان ...ازخدای متعال آرامش وسکینه برای خانواده های این عزیزان خواستاریم.وسلام وصلوات خودمان راازاین مکان مقدس نثارشان می کنیم.یک مطلب پایانی که البته تذکراست:درمیان مردم شریف منطقه معروف است رحیم آبادگوشت قربانی است.هرجامی خواهدارتقاءپیداکندمی گویندرحیم آبادهست که...جاده اشکورهم که مسیرعبورکامیون های کارخانه سیمان فلان وبهمان است..دربعضی روستاهاآسفالت خوبی شده ولی آن مسیراصلی واقعامسیرخوبی نیست جاده هاخیلی ناجوراست..واین بخاطراین است که کامیونهای بزرگ می آیندازاینجارفت وآمدمی کنندای جای تاسف است نبایدبگذارنددراین مسیررفت وآمدکنندآن هم معلوم نیست کارخانه سیمان مال کجاست.چرامی آیندازاینجارفت وآمدمی کنند.یک مقداری آقایان بایدتدبیربکنند..مردم محروم وکشاورزان عزیزماچگونه ازاین جاده رفت وآمدکنندفلاکت باراست این جاده...بعضی ازروستاهاآسفالت های خوبی شده دست مسئولین دردنکند...یک نکته ای که خیلی وقت هست این است که همه مادوست داریم رحیم آبادازبن بست بیرون بیایددرسالهای قبل هم چندباردرهمین جاعرض کردم..یکی ازراه های خروج ازبن بست جاده رحیم آبادبه قزوین است نه جای دیگربه قزوین...آن جاده هم به گونه ای تعبیه بشودکه هم مردم آسیب نبینندوهم رحیم آبادازبن بست بیرون بیایدحالاچگونه بایدباشدخودشان می دانند..جوری نشودکه جاده ازجاهای دیگربرودالبته این ازباب توصیه است...این راعزیزان مراعات بکنند.مسئولان کشورماهم ازاین فرصت خدمت گزاری بایدباتمام قوامسئولان استفاده بکنندمسئولان کشوری ...قوه قضائیه وقوه مقننه هم بایدکمک کارقوه مجریه باشندوباهم خدمت بکنندبه مردم ...فرصت خدمت گزاری خیلی کوتاه است.یک دفعه می بینندفرصت چهارساله تمام شده افسوس می خورندکه چرافلان کارراانجام ندادیم.درمسائل معنوی واخلاقی می گویند:الیوم عمل بلاحساب وغداحساب بلاعمل...چهارسال که تمام شدپشیمان می شویم که چراکارنکردیم...آن موقع دیگرفایده ندارد...بعدمی گویندنگذاشتندماکارکنیم...پاس کاری راه حل نیست بهترین قضاوت کننده مردم هستندمردم واقعیت هارامشاهده می کنندهرکس خدمت کندمردم عزیزماقدردان هستندوتشکرمی کنند.سوره توحید...

اخبار
ارتباط با امام جمعه