دوشنبه 1396/8/1 - 31 : 20
مشخصات امام جمعه
مسعود داودی
مسعود داودی
رودبار
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/7/2
دشمنی هاباایران اسلامی ادامه دارد...

بسمه تعالی
خطبه های نماز جمعه شهرستان رودبار مورخ:۲/۷/۹۵

خطبه اول:
امام جمعه شهرستان رودبار پیش ازهرچیز خودوهمه نمازگزارن رادعوت به تقوای الهی کردند.خداوند متعال به  هرکس علم ودانش ‍‍‍‍‍داد به اوخیر زیاد داده است.آنها که صاحب علم ودانش هستند وآنان که جاهلند برابر نیستند دردین ترغیب به علم ودوری ازجهل سفارش شده است؛پیامبر(ص)می فرمایند تحصیل علم راابزاری قرارداد برای آزادکردن اسرای جنگ میگفت هراسیر جنگی اگرچند نفراعلم بیاموزد آزاد می شود.معلمان عزیز باید افتخار کنند بهترین شغل معلمی است اطلاعاتی که فرزندان مادرارتباط بافضای مجازی پیدا کردند ازجهاتی خوب است ولی باید مواظبت کنیم واینوظیفه معلمان است که باید اطلاعات خودرا دراین موردبه روز کنند؛ترغیب بچه هابه علم واخلاق وتعلیم وتربیت خیلی ارزش منداست واحترام به پدر ومادر ومعلمان رابایددراین رابطه کار کنیم.
خطبه دوم:
برای ملت ایران خاطرات خوب وتلخی ازدفاع مقدس بود وبرای دشمن خواری وذلت وشکست آنها خواهد بود.مرقد امام راببینید وعاقبت صدام راببینید.صدای که تما دستگاه تبلیغاتی قبل مدافع آن بودند آیا دشمن ازکشورما دست برداشته وهشت سال جنگ طول کشید؛شواهد نشان می دهند که نه.به طور دیگر همان جنگ گروه های تکفیری.صدام به نیابد ازاربابش آمریکا این جنگ راتحمیل کرد امروز داعش هم دانسته یاندانسته این نوکری آمریکا رادر کشور های اسلامی ادامه می دهند وهدف اصلی آنها ایر ان است اگر چه ازکشور های اسلامی می خواهند وارد جنگ باایران شوند ومدافعان وسربازان اسلامی درکشور های اسلامی نتوانستند که باعت پیش برد هدفشان شود.
(دفتر امام جمعه شهرستان رودبار)

ارتباط با امام جمعه