چهارشنبه 1396/11/4 - 41 : 10
مشخصات امام جمعه
محمدرضا شکسته دل
محمدرضا شکسته دل
سياهكل
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/10/22

بسمه تعالی

خطبه های نماز جمعه شهرستان سیاهکل تاریخ96/10/22

 

اخبار
ارتباط با امام جمعه