پنج شنبه 1396/1/3 - 53 : 20
مشخصات امام جمعه
اسماعیل صدیقی
اسماعیل صدیقی
صومعه سرا
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه