جمعه 1395/11/1 - 19 : 13
مشخصات امام جمعه
اسماعیل صدیقی
اسماعیل صدیقی
صومعه سرا
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه