جمعه 1396/1/4 - 35 : 12
مشخصات امام جمعه
محمدحسن لطیفی
محمدحسن لطیفی
كلاچاي
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه