دوشنبه 1396/8/1 - 35 : 20
مشخصات امام جمعه
محمدحسن لطیفی
محمدحسن لطیفی
كلاچاي
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه