چهارشنبه 1396/11/4 - 4 : 15
مشخصات امام جمعه
رمضان جعفرپورگنجاری
رمضان جعفرپورگنجاری
کرگانرود
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه