چهارشنبه 1396/11/4 - 4 : 15
مشخصات امام جمعه
علی امین
علی امین
اطاقور
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/10/29
امام جمعه بخش اطاقور: اگرکسی بخواهد انتقاد برامام زمان عج داشته باشد معنایش این میباشد که اعتقاد به عصمت اهل بیت ندارد زیرا امام زمان عصمت کبری وصغری دارد حتی از فکر خطا هم معصوم هست پس بجای انتقاد به امام زمان به فکر انتقاد به عملکرد واعتقادات خود باشیم چون اعتقاد به یک اصل ازاصول دین نداریم
اخبار
ارتباط با امام جمعه