چهارشنبه 1396/11/4 - 2 : 15
مشخصات امام جمعه
قاسم ابراهیمی
قاسم ابراهیمی
چابكسر
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه