• بازدید و ارزیابی اعضای دفتر استان از وضعیت نهاد نماز جمعه فاضل آباد

  • پژوهشی پیرامون حضرت رقیه بنت الحسین (ع(

  • بازدید و ارزیابی اعضای دفتر استان از وضعیت نهاد نماز جمعه کرکوی

  • بازدید و ارزیابی اعضای دفتر استان از وضعیت نهاد نماز جمعه نوکنده

ائمه جمعه استان

سه شنبه 1397/8/1 - 23 : 2

پرتال استان ها

 

صوت

پخش زنده نماز جمعه مرکز استان