پنج شنبه 1396/7/27 - 13 : 14
مشخصات امام جمعه
سید ابوالفضل حسینی
سید ابوالفضل حسینی
بندر گز
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/21
امام جمعه اصلی
اخبار
ارتباط با امام جمعه