جمعه 1396/2/8 - 44 : 18
مشخصات امام جمعه
عین الله شهابی
عین الله شهابی
آزاد شهر
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه