پنج شنبه 1396/5/26 - 30 : 8
مشخصات امام جمعه
عین الله شهابی
عین الله شهابی
آزاد شهر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/20
خطبه های نماز جمعه شهرستان آزادشهر 96.05.20
ارتباط با امام جمعه