سه شنبه 1395/11/5 - 29 : 6
مشخصات امام جمعه
حسین طاهری
حسین طاهری
راميان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/1
مبنای خلقت انسان وهدف از خلقت انسان چیست
ارتباط با امام جمعه