شنبه 1395/11/2 - 1 : 23
مشخصات امام جمعه
مهدی خانلری ریکنده
مهدی خانلری ریکنده
کوهسارات
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/10/24
خصایص انسانهای با تقوا
خطبه اول 24/10 /1395 «اوصیکم عباد ا...ونفسی بتقوی ا...» بندگان خدا، نمازگزاران عزیز، برادران وخواهران ایمانی، همه شما وعزیزان را مخصوصاً خودم را سفارش می کنم به رعایت تقوای الهی، انجام واجبات و فرائض پروردگار و ترک محرمات در خطبه اول با بهره گیری از آیات شریفه وکریمه قرآن کریم پیرامون ویژگی ها و خصائص انسانهای با تقوا دقایقی را خدمت شما نمازگزاران نکاتی را عرض می کنم قال ا...العظیم فی کتابه: «هُدیً للمتّقین...»سوره مبارکه بقره درآغاز این سوره خداوندتبارک وتعالی انسانها را به3گروه تقسیم می کند از گروه اول: انسانهای که عنوان اینها انسانهای با تقواست که تعبیر به«متّقین»دارد قرآن،گروه دوم: انسانها را عنوان کفّار معرفی می کند ، وگروه سوم: منافقین که درمیان مردم، مردم 3 دسته هستند یا متّقینند اهل تقوا هستند یا جزء انسانهای با تقوا هستند یا جزء انسانهای که اهل کفرند وکفّارنامیده میشند یاانسانهای هستند که اهل نفاق هستندکه اینها میشند منافقین، ما توی گروه اول صحبت می کنیم که بحث انسانهای با تقوا هست خدای تبارک وتعالی وقتی که می خواهد اشیاءرا وموجودات را معرفی بکندانسان نسبت به موجودات معرفت پیدا بکند یکی از راه های که ازش استفاده می کند نشانه و علامت براشان مشخص می کند حتّی می خواست خودش هم را در قرآن معرفی بکند از خودش علامت می گوید نشانه می گوید آیه می گوید نشانه های خودشو می گوید تا مردم او را بشناسند نشانه های کفّار را می گوید تا مردم کفّار را بشناسند نشانه های اهل تقوا را می گوید تا مردم اهل تقوا را بشناسند علامت می دهد بهشان یک راه بسیاردقیق یک راه بسیار ساده و منظم همه انسانها در هر گروه سنّی که باشند شما چیزی را براش معرفی بکنی نسبت به چیزی معرفت پیدا بکند علامت براش می دهید نشانه که می گویید طرف راحت می فهمد راحت درک می کند حتّی بچّه کوچیک هم باشدچیزی را می خواهید براش معرفی بکنید اگردلیل واستدلال بگوید شاید نفهمد ولی یک علامت ویک نشانه بگویید فوری طرف را می شناسد و طرف را می گوییدچه مرحمی دارد چه دینی دارد چه آینی دارد علامتهاش را می گویید چه زبانی دارد نوع زبانش را می گویید نشانه هاش را می گویید اهل تقوا را خداوندتبارک وتعالی با این معرفی نشانه براشان گفته اینها نشانه هاشان هستند یعنی با این نشانه ها ما نگاه می کنیم افراد با تقوا را در میان انسانها از اوصاف اصلی جداشان می کنیم می گوییم اینهاآدمهای با تقوا هستند چرا؟چون این علامتها را دارد این نشانه ها را دارد چندتا علامت بود در این آیات کریمه خدا معرفی کرده را من محضر شما عرض کنم با اینکه علامتهای گوناگونی را در قرآن معرفی کرده اما دراین خطبه فرصت نیست،این قرآن برای هدایت آمده کتابیست که آمده مردم را هدایت کندچه کسانی را هدایت می کند قرآن«هُدیً للمتّقین»انسانهای که با تقوا هستنداینها هدایت میشند پس کفّار ازاین تعریف می آیند بیرون،منافقین هم از اینجا می آیند جدا میشند فاسقها و ظالمها و فاجرین هم از این تعریف می آیند بیرون،پس قرآن کفّار را هدایت نمی کند یعنی قابل هدایت نیستند منافقین را هدایت نمی کند چون منافقین قابلیّت هدایت را ندارند فاسقین،ناکثین هم اونها را هم قرآن هدایت نمی کند چراکه اونها قابلیّت ندارند قابلیّت هدایت الهی را ندارندکیا را هدایت می کند انسانهای که با تقوا هستند چون انسانهای با تقوا قابلیّت دارندپذیرش دارد باطن او و درون او وقتی که دعوتش بکنی می گوید لبیک انسانهای با تقوااینطوری هستند حالااینهاکیا هستندکه اینها را دعوت می کنی لبیک می گویند،می گویندسمعاً وطاعتاً هرچی بگوید خدا ما پذیرش می کنیم مامطیع هستیم یکی یکی قرآن نشانه براشان وضع می کند:انسانهای باتقوای که اینهاقابلیّت هدایت رادارند اوّلین علامت واوّلین نشانه شان این هست که اینها،ایمان به غیب دارندغیب،یعنی اون چیزی های هست که ما نمی تونیم ببینیم نمی شود دید یا قابل دیدن نیست اما هست وجود دارد اما ما نمی تونیم ببینیم کفّار می گویند ما تا چیزی را نبینیم قبول نمی کنیم حتّی خدا را ما در صورتی خدا را قبول داریم که خدا هست وجود دارد ما خدا راخودش را ببینیم لذا ازپیغمبران می خواستندکه کفّار از پیامبران می خواستند که اگر می خواهی که تو ما را به اون دعوت می کنی ایمان بیاریم اون را به ما نشان بده به ما نشانش بده ما باید ببینیمش بااین چشم با چشم سرببینیم کفّار وقتی می گویندما تا چیزی را ندیدیم بوجودش ایمان نداریم قبول نداریم اونچه راکه ببینیم باچشم سرمی بینیم این هست امامتّقین چی یا نه متّقین حرف کفّاررانمی زنند متّقین می گویند خیلی ازچیزها دراین عالم وجود داردحقیقتاً هست اما با چشم سر دیده نمی شود اینکه هر چیزی را با چشم سرنبینیم ومی فهمیم این حرف کُفّاره متّقین می گویند نه ما خیلی ازچیزها را دراین عالم هستی داریم که باچشم نمی شود دید اما هست وجوددارد،اینها به غیب ایمان دارندچیزهای که با چشم سر نمی بینند اینهاایمان دارند باوردارند می گویند هست اونچه که هست وجوددارد وقابل رؤیت ودیدن نیست اوّلین اینها خود وجودخدای تبارک وتعالاست خداوند وجود دارد عالم هستی، آفرینش،مخلوقات عالم همه دارند شهادت می دهند بوجود خدای تبارک وتعالی برگ درختان سر درنظر هوشیار هر ورقش دفتریست معرفت کردگار به دریا بنگرم دریا تو بینم به صحرا بنگرم صحرا تو بینم به کوه و دشت وصحرا و بیابان به هر جا بنگرم رخ زیبای تو بینم همه عالم دلیل خداست همه موجودات عالم دارند می گویند خدا، انسان با تقوا خدای تبارک وتعالی را ایمان بهش دارد با اینکه نمی توند ببیند خداوندهم دیدنی نیسته چون خداوند جسم نیست قیامت جزءغیب هست کفّار بازهم قیامت را قبول ندارند کفّار زبان آدمی قیامت را منکر هستند ما قبول نداریم واقعیّت ندارد چطوری می شود اصلاً قیامت اتفاق بیفتد و واقع بشود چطوری می شود انسانها را مجدد بازهم حیات پیدا بکند مگر امکان دارد استخوانهای درهم پاشیده ای پوک شده ای توی خاک مثل سرداب می گویند مگه می شود انسان دوباره انسان جان بگیره وحیات پیدا بکند منکرهستند انسان باتقوا قبول دارد قیامت را بااینکه قیامت را ندیده خبر قیامت را شنیده،انسان با تقوا خبرقیامت راکه توسط انبیاء اونها سابقه ی الهی هستند قبول دارند اوّلین برادر من وخواهر من این است که بایستی غیب را باور داشته باشی منکر غیب نشی منکر وجود خدا نشی منکر واقعیّت وحقیقت اتفاق قیامت نشی منکر وجودمقدّس حضرت ولی عصر امام زمان(عجّ ا...تعالی الشریف) نشی چون امام زمان غائب هست امام زمان هم قابل رؤیت در این زمان برای ما و در زمان غیبت می تواند باشد ما ایمان داریم وجود مقدّس امام زمانمان را. دومین علامت انسانهای با تقوا که اینها نماز را به پا می دارند قرآن کریم هیچگاه نگفته که نمازبخونید نگفته که نمازخوانها هرجاکه ازنمازصحبت کرده گفته نماز را به پا دارید پس نماز خواندن با نماز را به پا داشتن فرق دارد خدا از ما می خواهد که ما نماز را إقامه بکنیم ازما نمی خواهد ما نمازبخوانیم خدا نمازخوان نمی خواهد نگفته نمازبخونید چرا نگفته نمازبخوانید؟ چون گفته نماز را به پا بدارید خدا از ما می خواهد نماز را به پا بداریم نماز را به پا می داریم یعنی که کسی اهل نمازمی شود درهرمحیطی که قرارمی گیرد اون محیط می شودمحیط تقوا توی خانه هستی اگرإقامه ی نمازمی کنی این نماز پدربایستی خانه را تقواایجاد بکند نمازی که مادرمی خواند این نمازباید إقامه بشود نه نمازخوانده بشه توی خانه گناه نمی آید توی خانه معصیت نمی آید توی خانه حرام نمی آید توی خانه غذای حرام نمی آیدمال حرام نمی آیدکارهای که خدا نمی خواهد داخل خانه انجام نمی گیرد می گوئیم این خانه إقامه نماز می کنند ما داریم توی خانه هامان اکثرمان نماز می خوانیم نماز می خواند اما توی خانه اش حرام می آید نمازمی خواند توی خانه که می شینند زن وشوهر ممکن است که غیبت بکنندحرف دیگران را بزنند تهمت بزنند نمازإقامه شد دریک خانه ازاین خانه بایدگناه برودبیرون معصیت باید بیرون برودجامعه اگرنماز إقامه می کند باید ازاین جامعه گناه برودبیرون امااگرنمازبخوانیم ازیک سویی جامعه معصیت کنیم نافرمانی خدا باشد وگناه باشدخوب اینها نمازمی خوانند نمازی که قرآن نخواسته لذا می بینیم گاهاًما شکایت هم می کنیم ازنمازخوانها می گوئیم توآقا نمازبخوان می گوید چه فایده من نمازبخوانم فلانی هم نمازمیخواند ببین هزار تاکار می کند می گویم همون دیگه، نمازمی خواندچه کارهای می کندمن نمازنمی خوانم خیلی ازکارهای که اون کسی که نمازمی خواند من نمی تونم بکنم واقعاًاینطوری هست گاهی وقتها نماز خوانها کاری می کنندکه تارک الصلاه ها هم نمی کنند چون نمازفقط می خواند خدا از ما می خواهد نماز را إقامه بکنیم نماز راإقامه بکنید یعنی تقوا، درزندگی بایستی حاکم باشد حلال وحرام رااگر رعایت کردی تو نماز را إقامه کردی اگر ظلم ازجامعه بیرون رفت اگرفساد از خانه وخانواده بیرون رفت این خانه واین خانواده و این جامعه نماز راإقامه می کنندنماز را به پا می دارند به فرمایش مفّسربزرگ عالی قدرفیلسوف زمان وعلّامه زمان آیت ا...جوادی آملی می گوید: وقتی إقامه نماز شد نماز به پا داشته بشود گناه بایستی زمین گیر بشود می گوید نماز را به پاکن وقتی نماز بر پا شدگناه باید بشیند سرجای خودش وقتی خدا آمد شیطان باید برود نمازی که خدا،نمازیعنی یاد خدا وقتی یاد خداآمد دیگرتوی زندگیت نباید یادشیطان بیاید شیطان نبایدتوی زندگیت بیاد اگرنمازآمد یعنی یاد خدا توی زندگیت آمد می گویی همیشه خدا هست دیگر شیطان نیست وقتی خدا بود دیگرتوی زندگیت گناه نیست معصیت نیست نافرمانی نیست پس بکوشیم نمازرا به پا بداریم اینها از برکات نماز حداکثر بهره را ببریم، علامت سوم انسانهای با تقوا این است که اینها اهل انفاق هستند خیلی قرآن کریم زیبا ودقیق جملاتش را مطرح می کند ازآنچه که ما به این آدمهای با تقوا می دهیم اینها دیگر رزق ما خلاصه خودشان تنها نمی خورندما رزق را بهشان می دهیم این رزق را تنها استفاده نمیکند به دیگران هم انفاق می کردنگفته ازاموال خودشان اینجاکلاًعام است رزق تنها مال نیست میگوئیم که من که خداگفته که شماانفاق بکن من که مال ندارم که انفاق بکنم من که پول ندارم من که درآمد ندارم نه میگوید یکی را خدا بهش پول می دهد مال می دهد پولش راانفاق بکند مالش راانفاق بکند یکی راخدا بهش قدرت می دهد پُست ومقامات اجتماعی می دهد شهرت اجتماعی می دهد حرمت واحترامات اجتماعی می دهد اینها راست که خدا به تو خدا چی داده آبرو داده آبروی اجتماعی داری حیثیت اجتماعی داری حرفتو مردم می خرند این حرف خریدن یک موهب الهی هست اعتبارات اجتماعی یک رزق اجتماعی هست علم بهت خدا داده بیان خوبی داری خدا بهت زبان خوبی داده که خوب می تونی حرف بزنی خوب می تونی راه را نشان بدهی خوب می تونی مردم را راهنمائی بکنی این روزی خداست این رزق خداست هر آنچه را بهشان روزی دادیم پس مالدار مالشو بده اونی که مال نداره علمش را خدا بهش داده علمش را در اختیار مردم بگذارد اونی که خدا بهش پُست ومقامات اجتماعی داده ازاونجا مردم را رزق و روزی بده و مردم را کمک بکند دست مردم را بگیرد خدمات اجتماعی مردم راانجام بده انسانهای باتقوا علامتهای دیگرشان این است اگر دیدیدکه عالم علمش را دراختیارمردم می گذارد فی سبیل ا...بدانیدکه این عالم آدم با تقواست اگر بدونید یک ثروتمند،یک مالدارمالش را فی سبیل ا...خرج می کند، فی سبیل ا...البته این دارد انفاق میکند این مالدار، مالدار با تقواست و این مالدار از یک ثروتمند ارزش است اگر دیدید که یک پُست وموقعیّت اجتماعی دارد اگر این پُست و موقعیّت اجتماعیش خدمت دارد می کندکار ومشکلات مردم را دارد حل می کند بدانیداین آقای پُستدار ومردمدار آدم با تقوا هست انفاق می کندهرچه که خدا بهش داده یکی دیگر ازعلامتشان این است که اینهاایمان به قرآن دارند،قرآن را بهش ایمان دارند قرآن را باور دارند نه تنها قرآن را قبول دارندحتّی به ناوهای آسمانی قبل ازقرآن هم تورات وانجیل وکتب آسمانی هم همه راکه بعنوان هدایت که ازطرف خدا نازل شده همه راایمان دارند،علامت دیگرشان این است که اینها به روز قیامت یقین دارند یقین بالاتر از ایمان هست یقین دارند به روز قیامت می گوید یک ذره، یک ذره شک ندارد یک ذره شبهه ندارد که واقعاً قیامت هست و قیامت واقع خواهد شد ............................................ خطبه دوم ... «اوصیکم عبادا...ونفسی بتقوی ا...»بندگان خدا نمازگزاران عزیز برادران و خواهران ایمانی همه شما عزیزان خصوصاً خودم را سفارش می کنم به رعایت تقوای الهی و توفیق یاد ماندن علائم اهل تقوا درخودمان إن شاء ا...مناسبتهای گوناگونی هست که دراین خطبه باید مطرح بشود من به 4مناسبت نکاتی را یادآور می شوم اشاره بکنم. یکی از این مناسبتها ارتحال ناگهانی مجاهد نستوه یار دیرین امام انقلاب اسلامی و مقام معظّم رهبری آیت ا...هاشمی رفسنجانی هست یاد این مبارزخستگی ناپذیر این انسان مؤمن مجاهد وخدمتگزار و انقلابی راگرامی می داریم و درپاسداشت ازخدمات این عالم مجاهد مجتهد مفسّر انقلابی تجلیل می کنیم و برای تعالی روحش و وسعت غفران الهی برای او از درگاه خداوندتبارک و تعالی با هم صلواتی را هدیه می کنیم صحبت کردن درباره این شخصیّت بزرگ و بی نظیرکه نمی تونیم بگوئیم چون ممکن بگوئیم کم نظیر وتعریفی مقام معظّم رهبری هم در وصیت نامه خودش فرمودند نکات بسیار مهمی رااز ابعاد شخصیّتی ایشان را مطرح کردند دریکی ازنکات قابل توجّه وقابل تأمّلی که در رابطه با عظمت شخصیّت آیت ا...هاشمی رفسنجانی ما از پیام مقام معظّم رهبری یادآور می شویم همون نکته ی اعتماد همه نکته ی اعتماد وتکیه گاه این جمله اینطوری وتغییرات خیلی عجیبی درباره عظمت وشخصیّتی ایشان درپیامش آقا داشت یکی ازنکاتی که بیان کنندة عظمت این مجاهد نستوه و این مبارز انقلابی مربوط به تکیه گاه همه وبویژه این جانب تکیه گاه خوب خیلی مقام بالایی هست همه به هاشمی تکیه می کردند وتکیه گاه خودشان قرارمی دادندازکجا درشرایط سخت بحرانهای شدیدی که توی کشورایجادمیشد تکیه گاه همه بودهمه که بماند بویژه اینجانب حتّی آقا هم تکیه گاهش بوده آیت ا..هاشمی رفسنجانی دربحرانها وشرایط سخت سیاسی اقتصادی مملکت ما واقعاًازیک نعمت بسیار بزرگ کشور ونظام محروم شد إن شاء ا...امیدوارهستیم که خداوندتبارک وتعالی بااون قدرت لایزال خودش مثل اویا بهتراز او إن شاءا..جایگزین بکند چون معمولاً روی حرف اظهارنظر می شود زمان امام می گفتنداگرامام ازدنیا برودچه خواهد شد هیچ کسی مثل امام پیدا نمی شود ای فلان می شود چنین می شود چنان می شود هاشمی را هم مثلاً یک عده ای می گویند نه اگر هاشمی رفت کی می خواهد جای هاشمی را بگیرد و پرکند و جبران جایگاه شخصیّت او بشود نه قرآن به ما خبر داده، قرآن به ما خبرداده که اگرخدا چیزی را بگیرد از مردم یک چیزی را یا مثل همون را جایگزین می کند می آورد جایش قراریا بهتر ازاون این وعده قرآن خداوند می خواهد دین خودش را حفظ بکند باید حفظ بکند اینطوری نیست که دیگرتمام بشه ساعتی رفت دیگرمشکلات نه إن شاء ا... همون وعده ای که قرآن داد در رابطه باامام تحقق پیداکرد نزد امام نمی گوئیم اما خلاصه خیلی شاگرد امام مقام معظّم رهبری خیلی خوب تونست جامعه را هدایت و رهبری بکند الان همون به مقام معظّم رهبری افتخارمی کنیم و احساس نمی کنیم که امام جایش خالی نمی گوئیم جایت خالی است مقام معظّم رهبری جای امام را پُرکرده هیچ جا نگذاشته که جایش خالی باشد شاید هم خیلی ازجاها هم خیلی خوب هم مقام معظّم رهبری درخشیده هم یاداین عالم ربّانی مجاهد نستوه راگرامی می داریم اززحمات اوتجلیل می کنیم و برای شادی روح او از خدای بزرگ غفران نعمت می کنیم. مناسبت بعدی که مطرح می کنیم 26 دیماه مصادف است با سالروز فرارشاه معدوم درسال 1357ازایران یکی از روزهایست بسیارجالب،یکی از روزهایست بسیارشیرین،یکی از روزهایست بسیار سرورآفرین برای ملّت ایران روزی بودکه شاه ازمملکت ما فرارکرد روز شادی بود روز جشن بزرگ ملّت ایران بود فرار شاه یعنی چی؟ فرارشاه یعنی فرار ظلم، فرار استبداد فرارشاه یعنی فرار فساد، فرار فحشاء شاه که فرارکرد یعنی از مملکت ظلم فرارکرد از این مملکت فساد فرارکرد ازاین مملکت فحشاء و بی بندباری فرارکرد جایش چی آمد جایش تقوا آمد چی آمد امام آمد «جاء الحق و زهق الباطل»امام آمد،امام آمد چی آورد زور آورد،عدالت آورد امام آمد تقوا درجامعه ما آورد امام آمد نماز جمعه و جماعت را برای ما به ارمغان آورد روز به یادماندنی این روز هم باید گرامی بداریم از جهت اینکه شاد هستیم و خدا را شکرمی کنیم که خداکاری کرد که اون فاسد ظالم فرار بکند و وقتی هم فرارکرد ملّت خوشحالی بکنند یک نکته ی بسیار مهم هرکسی در جامعه ای پُستی دارد مقامی دارد طوری زندگی بکند اگر ازمیان اون مردم رفت مردم برای رفتش شادی نکنندشاه اینکار راکرد مردم ازطرفی شادی کردند شادی نکننداگر رفت الحمدلله شیرینی پخش کنند وشکلات وگل به هم بدهندمردم شاد نشندطوری خدمت بکنیم طوری بامردم زندگی بکنیم اگرازمردم دورشدیم برای ما نگران بشنند تأسف بخورندناراحت بشند اگرهم باهشان بودیم آدم افتخاربکند خدا را شکراین هست کنارما هست شاه رفتنش یک درد بزرگی است به همه مسئولان به همه کسانی که در جامعه اسلامی پُستی دارند مقامی دارند خدمتشان را صادقانه و درست انجام بدهندهرکس ظلم بکند نتیجه ظلم فراراست هرکس فسادبکندنتیجه فسادذلّت وخواری هست این روز هم یادآوری مهم است. مناسبت دیگر یادآوری می کنیم سالگرد شهادت فدائیان اسلام شهید گرانقدرنوّاب صفوی،طهماسبی و ذوالقرن واین عزیزان که درسال1334توسط محمد رضا شاه مظلومانه به شهادت رسیدندنوّاب صفوی یک شخصیّت بزرگ عامل مجاهدی بودکه مقام معظّم رهبری وقتی ازش سئوال کردند الگوی مبارزاتی توکی بود؟گفت:الگوی مبارزاتی من شهیدنوّاب صفوی بودیک چنین انسان بزرگی که حالا ازالگوگرفته و دشمن و محمدرضا شاه فکرمی کرد شهید نوّاب صفوی و یارانش و درسال1334، یعنی60سال خُوردی قبل به شهادت برساند می تواند حکومت خودش را حفظ بکند اما نه خون مظلومانه شهید نواب صفوی و یاران او سبب شد که شاه خاندانش نیست و نابود بشوند و سرنوشت همة ظالمان این است اگر بخواهند خون مظلوم را بریزند خون مظلوم ریشه ظالم را از بیخ وبُن خواهند کَند این درس بزرگ شهادت بزرگ شهیدان گرانقدر هست. نکته آخر ومطلب آخر بحث جمعه آخر روز تغییردولت در آمریکا هست این خبرخوب است که قابل توجّه هست که دنیا را به این موضوع همه دارند نگاه می کنند همه دارند همه دولتمردان بحث تحریم دولت آمریکاخلاصه درحال جستجو وتأمّل وتفکّر هستند تغییردولت آمریکا یعنی«اوباما»ودولتمردانش دیگر روز جمعه هفتة آینده دیگرکارشان به آخرمی رسد می روند توی زباله دان تاریخ،بعددولت جدید می آیدکه«ترامپ»نام گرفته این آدم واقعاًاین مَثَلی که می زنند«سگ زرد برادرشغال است» این اصلاً قیافه اش می خورد قشنگ سگ زرد کاملاً زرد موهایش زرد قیافش زرد سگ زرد برادرشغال اون هم که وضعش مشخص بودببینید این آدم«اوباما»که می رودتازه همین هفته رفت در«شیگاگو»یکی از ایالتهای آمریکااونجا محل تولدش بود سخنرانی و خداحافظی کرد واونجا اعلام کردکه من چکار دارم و چکارکنم هر چیزی گفت من انجام می دهم من برای مردم آمریکا یکی اش گفت که تونستم جلوی پیشرفت هسته ای ایرانی ها را بگیرم یکی ازکارهای که گفت من انجام دادم. کاردومی که برای دولت آمریکا دراین دوره خودم انجام دادم همجنس بازی راقانونیش کردم،همجنس بازی قانونیش کردم که یعنی چی یعنی مرد با مرد ازدواج کند،زن با زن ازدواج کندحتّی حیوانات هم نمی توانند اینکار را بکنند2تا سگ نر با هم ازدواج نمی کنند2تا سگ ماده با هم ازدواج نمی کنند اماآمریکایی ها ازسگ هم پَست ترهستند دولتمردان آنها«اوباما»ودولتمردانش حتّی ازسگ هم پَست ترهستند این راکی می گوید «بل هم أضل..» قرآن این را می گوید وقرآن می گویدکه یعنی چی می شود ازسگ ازحیوان هم پَستتر بشود ببینید دارندعلناً می گویند سگ نر با نر ازدواج کند مرد با مرد ازدواج بکند زن با زن ازدواج بکنداین چی مگه قرآن خبراینها راداده إن شاءا..همین کارهاشان عامل سقوط نابودیشان می شودخبردیگرکه«اوباما»گفت:من قانونی کردم به اصطلاح همجنس بازی رااین افتخارخودش اعلام می کردکه مانبایدگول وفریب ظاهرها را بخوریم مانبایدگول خنده آنها را بخوریم که موجب تضعیف روحیه خودمان بشودکه خداوندإن شاء ا..مقام معظم رهبری را حفظ بفرماید..
ارتباط با امام جمعه