پنج شنبه 1395/12/5 - 50 : 3
مشخصات امام جمعه
محمدرضا امیدی
محمدرضا امیدی
جوکار
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/22
خطبه های نماز جمعه شهر جوکار
ارتباط با امام جمعه