يکشنبه 1395/11/3 - 11 : 7
مشخصات امام جمعه
محمدرضا امیدی
محمدرضا امیدی
جوکار
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/9/19
خطبه های نماز جمعه شهر جوکار
ارتباط با امام جمعه