پنج شنبه 1396/7/27 - 23 : 1
مشخصات امام جمعه
غیاث الدین طه محمدی
غیاث الدین طه محمدی
همدان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/21
نماز جمعه همدان
نماز جمعه همدان
اخبار
ارتباط با امام جمعه