پنج شنبه 1396/6/2 - 41 : 5
مشخصات امام جمعه
غیاث الدین طه محمدی
غیاث الدین طه محمدی
همدان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/27
نماز جمعه
اخبار
ارتباط با امام جمعه