دوشنبه 1396/9/27 - 34 : 8
مشخصات امام جمعه
غیاث الدین طه محمدی
غیاث الدین طه محمدی
همدان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/9/24
نماز جمعه همدان
نماز جمعه
اخبار
ارتباط با امام جمعه