دوشنبه 1396/8/1 - 15 : 4
مشخصات امام جمعه
حبیب الله حاتم نیا
حبیب الله حاتم نیا
بهار
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/28
بسم تعالی
ارتباط با امام جمعه