چهارشنبه 1395/12/4 - 48 : 9
مشخصات امام جمعه
حبیب الله حاتم نیا
حبیب الله حاتم نیا
بهار
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/29
وسلام علیکم جمیعاورحمت الله بسم الله الرحمن الرحیم الحدالله الذی هداناالله ثم صلات وسلام علی خیرخلقه واشرف بریته سیدناونبی ناابالقاسم مصطفی وعلی اهل بیت طیبین طاهرین معصومین سیماالامام ثانی عشر قال رسول الله(ص):یافاطمه لاتنامی علی وقدعملت اربعه عبادالله بوصیکم ونفسی بتقوالله اول خودم راسپس شماعزیران رادعوت وتوصیه میکنم به تقواپیش ازپیش الهی خطبه اول راتخصیص میدهم به بخشی ازفضائل حضرت فاطمه الزهرا(س)روایتی ازحضرت زهراکه مخصوص بانوان است که فرمودند:قال رسول الله:ویل لمراه اغضبت زوجهاوطوبالمراه ردی عنهازوجها وای بحال زنی که شوهرش راعصبانی وناراحت کندوخوشابه حال زنی که شوهراوازاورضایت داشته باشدحضرت الزهرا(س)می فرمایند:رسول خدابه من فرمودمباداازعلی چیزی بخواهی که اونتواندبراورده سازدوناراحت شود حجب وحیاءحضرت زهرا روزی شخص نابینائی نزدپیامبرامدوحضرت زهرانیزدران مجلس بودندکه باورودشخص نابیناحضرت زهرابه پشت پرده ای رفتندپیامبرفرمودزهراجان چرااین کارراکردی حضرت فرمودنداومرانمی بیندمن اورامی بینم پدرجان اگرچه چشم نداردامامردان بوی زنالن رااستشمام میکنندپیامبرفرمودزهرامن ازعمق جانم درپیشگاه خداوندگواهی می دهم که توپاره تن رسول الله هی زهراجان نخوابی مگربه 4مسئله عمل کنی 1-نخوابی مگرقران راختم کنی 2-هم من وهم پیامبران قبل ازمن شفاعت گرخودبرای قیمت قراردهی3-نخواب یمگرمومنین راازخودخشنودکنی4-نخوابی مگرحج عمره به جااوری گفتم پدرجان شمامرابه 4عمل بزرگ دستورفرمودیدچگونه قدرت قدرت این 4عمل راداشته باشم پیامبرتبسم کردندوفرمودند:زمانی که قل هوااله احدرا3مرتبه خواندی قران راختم کردی2وقتی که برای من رسول اسلام صلوات بفرستی وپیامبران قبلی راسلام بفرستی شفی تومی شوند3-زمانی که استغفارکنی برای مومنین همه راازخودخشنودساخته ای4-زمانی که گفتی سبحان الله ولاالاالاالله والله اکبرانگارکه حج کردی
اخبار
ارتباط با امام جمعه