يکشنبه 1396/1/6 - 48 : 13
مشخصات امام جمعه
حبیب الله حاتم نیا
حبیب الله حاتم نیا
بهار
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/4
قال الباقر(ع)بنیه الاسلام علی خمس
وسلام علیکم جمیعاورحمت الله بسم الله الرحمن الرحیم الحدالله الذی هداناالله ثم صلات وسلام علی خیرخلقه واشرف بریته سیدناونبی ناابالقاسم مصطفی وعلی اهل بیت طیبین طاهرین معصومین سیماالامام ثانی عشر قال الباقر(ع):بنیه الاسلام علی خمس علی الصلات وزکات وصوم والحج وولایه ومانودی به شی کمانودی به ولایه عبادالله بوصیکم ونفسی به تقواالله ای بندگان خداای خواهران وای براداران ایمانی به پرهیزگاری وتقواپیش ازپیش الهی دعوت وتوصیه میکنم خدامارادرکتاب خودووحی والهام درقران کریم همه ی مارابه تقوافرامیخواندومی فرمایدای مردم ذخیره سازی کنیدبهترین ذخیره وتوشه همرا ه برای سرای اخرت تقواست وظیفه دارمدومناسبت بزرگ رابه شماتبریک عرض کنم 1-اغازسال 96امیدواریم سال نوسرشارازبرکت مادی ئومعنوی برای شمابزرگواران باشد2-مادراستانه ی میلادباسعادت باقرالعلوم حضرت محمدباقرهستیم امام باقرابن خیرتین است یعنی فرزنددوبرگزیده هم ازناحیه پدری علوی است هم ازناحیه مادری که فرزندامام حسن مجتبی است امام صادق(ع)درباره ی مادرامام باقرمیفرمایند:نظیرش رادراهل بیت وخاندان امام حسن مجتبی نمیتوان پیداکردامقدباعظمت بودند
اخبار
ارتباط با امام جمعه