شنبه 1395/11/2 - 5 : 23
مشخصات امام جمعه
حبیب الله حاتم نیا
حبیب الله حاتم نیا
بهار
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/1
امام جمعه ی بهارازخودگذشتگی اتشنشانان رابه خانوادهایشان تسلیت گفتند
بسم الله الرحمن الرحیم امام جمعه ی بهاردرخطبه ی اول پس ازتوصیه به تقوافرمودندخطبه اول رااختصاص میدهم به شیعه ازدیثدگاه ائمه هدی درکتاب توحیدصدوق (رضوان الله)روایتی ازامامموسی بن جعفردرباره ی شیعه مطرح فرمودندشیعه به شعاروادعانیست شیعه کسی که می گویدماشیعه ی علی هستیم بایدشیعیان دقیقاازماپیروی کنندقدم جای قدم مابگذارندواقتداکنندوتاسی بجویندکه ماچگونه خداپرستی میکنیم چگونه خدارااطاعت میکنیم امام صادق (ع)میفرماینداگرمیخواهیدشیعیان مارابشناسیدخواستیدبدانیدکه چه کسی شیعه دوازده امام است اوراموقعه ی نمازاول وقت امتحان کنیدکه اماده نمازشده وهواسش است که الان موقعه ی نمازاست وچگونه حفظ میکندوقت نمازرااهل ایمان راوقتی می شمارندمحافظت برنمازاست امام صادق (ع)شیعه بایدرازداراسرارمحمدوال محمدباشدشناسائی کنیدنگاه کنیدبامال واموالی که خدادراخبارشیعیان قرارداده که به چه صورت بااین اموال به چه درد بی نوایان ومشکل داران بااین امالتان رسیدگی میکنید درخطبه ی دوم شهادت وازجان گذشتگان اتش نشانی راتسلیت گفتند
ارتباط با امام جمعه