يکشنبه 1395/11/3 - 6 : 7
مشخصات امام جمعه
مرتضی موحدی
مرتضی موحدی
تويسركان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/1
احکام معامله
ارتباط با امام جمعه