پنج شنبه 1395/12/5 - 47 : 3
مشخصات امام جمعه
مرتضی موحدی
مرتضی موحدی
تويسركان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/29
سفارش به تقوا در تجارت و معامله
اخبار
ارتباط با امام جمعه