جمعه 1395/11/1 - 24 : 13
مشخصات امام جمعه
یوسف روحانی
یوسف روحانی
كبودرآهنگ
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/10/17
17 دی روز کشف حجاب توسط رضا خان مزدور
ارتباط با امام جمعه