چهارشنبه 1396/11/4 - 11 : 15
مشخصات امام جمعه
یوسف روحانی
یوسف روحانی
مريانج
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/10/29
ارتباط با امام جمعه