دوشنبه 1396/11/2 - 34 : 15
مشخصات امام جمعه
محمد تقی سیفی
محمد تقی سیفی
لاله جين
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/10/29
خطبه های نماز جمعه شهر لالجین
ارتباط با امام جمعه