سه شنبه 1396/1/8 - 50 : 6
مشخصات امام جمعه
محمد تقی سیفی
محمد تقی سیفی
لاله جين
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/4
خطبه های نماز جمعه شهر لالجین
ارتباط با امام جمعه