يکشنبه 1395/11/3 - 9 : 7
مشخصات امام جمعه
محمد تقی سیفی
محمد تقی سیفی
لاله جين
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/10/10
خطبه های نماز جمعه شهرلالجین
ارتباط با امام جمعه