پنج شنبه 1395/12/5 - 44 : 3
مشخصات امام جمعه
محمد تقی سیفی
محمد تقی سیفی
لاله جين
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/1
خطبه های نماز جمعه شهر لالجین
ارتباط با امام جمعه