دوشنبه 1396/8/1 - 16 : 4
مشخصات امام جمعه
محمد تقی سیفی
محمد تقی سیفی
لاله جين
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/14
خطبه های نماز جمعه شهر لالجین
ارتباط با امام جمعه