پنج شنبه 1396/5/26 - 17 : 6
مشخصات امام جمعه
محمد تقی سیفی
محمد تقی سیفی
لاله جين
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/13
خطبه های نماز جمعه شهر لالجین
ارتباط با امام جمعه