دوشنبه 1396/1/7 - 15 : 5
مشخصات امام جمعه
علی امیدی
علی امیدی
ازندريان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/4
نقش تحول ودگرگونی دوماقتصادمقاومتی
ارتباط با امام جمعه