يکشنبه 1396/2/10 - 52 : 5
مشخصات امام جمعه
علی امیدی
علی امیدی
ازندريان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/2/8
فضیلت ماه شبان المعظم واعمال این ماه
ارتباط با امام جمعه