يکشنبه 1395/12/8 - 7 : 9
مشخصات امام جمعه
علی امیدی
علی امیدی
ازندريان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/12/6
مقام حضرت زهرا ومناسبتها
ارتباط با امام جمعه