شنبه 1396/7/29 - 36 : 4
مشخصات امام جمعه
محمدتقی بهرامی
محمدتقی بهرامی
قلعه نو
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/20
جورقان
اخبار
ارتباط با امام جمعه