پنج شنبه 1396/4/8 - 39 : 6
مشخصات امام جمعه
محمدتقی بهرامی
محمدتقی بهرامی
جورقان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/4/2
جورقان
اخبار
ارتباط با امام جمعه