دوشنبه 1396/9/27 - 17 : 16
مشخصات امام جمعه
محمدتقی بهرامی
محمدتقی بهرامی
قلعه نو
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/20
جورقان
اخبار
ارتباط با امام جمعه