پنج شنبه 1395/12/5 - 44 : 3
مشخصات امام جمعه
محمدتقی بهرامی
محمدتقی بهرامی
جورقان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/29
جورقان
اخبار
ارتباط با امام جمعه