يکشنبه 1395/11/3 - 10 : 7
مشخصات امام جمعه
محمدتقی بهرامی
محمدتقی بهرامی
جورقان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/10/24
جورقان
اخبار
ارتباط با امام جمعه