شنبه 1396/5/28 - 17 : 19
مشخصات امام جمعه
محمدتقی بهرامی
محمدتقی بهرامی
قلعه نو
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/20
جورقان
اخبار
ارتباط با امام جمعه