يکشنبه 1396/2/10 - 12 : 23
مشخصات امام جمعه
محمدتقی بهرامی
محمدتقی بهرامی
جورقان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/2/1
جورقان
اخبار
ارتباط با امام جمعه