چهارشنبه 1396/6/1 - 55 : 2
مشخصات امام جمعه
مجتبی عیدی
مجتبی عیدی
دمق
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/27
پرسشگری در اسلام
ارتباط با امام جمعه