سه شنبه 1396/1/8 - 59 : 6
مشخصات امام جمعه
مجتبی عیدی
مجتبی عیدی
دمق
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/12/27
صله اموات
ارتباط با امام جمعه