يکشنبه 1396/2/10 - 15 : 23
مشخصات امام جمعه
مجتبی عیدی
مجتبی عیدی
دمق
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/2/8
g
ارتباط با امام جمعه