دوشنبه 1396/4/5 - 41 : 16
مشخصات امام جمعه
مجتبی عیدی
مجتبی عیدی
دمق
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/4/2
حب و بغض دنیا
ارتباط با امام جمعه