پنج شنبه 1396/6/2 - 43 : 5
مشخصات امام جمعه
سیدعبدالعظیم مولازاده
سیدعبدالعظیم مولازاده
رزن
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/27
توصیه به تقوای الهی وعوامل مردن قلب انسان
اخبار
ارتباط با امام جمعه