پنج شنبه 1396/7/27 - 24 : 1
مشخصات امام جمعه
سیدعبدالعظیم مولازاده
سیدعبدالعظیم مولازاده
رزن
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/21
توصیه به تقوی وویژگی های یاران امام حسین(ع)
اخبار
ارتباط با امام جمعه