دوشنبه 1396/4/5 - 49 : 16
مشخصات امام جمعه
سیدعبدالعظیم مولازاده
سیدعبدالعظیم مولازاده
رزن
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/4/2
توصیه به تقواوبندگان در عبادت
اخبار
ارتباط با امام جمعه