يکشنبه 1396/1/6 - 45 : 13
مشخصات امام جمعه
سیدعبدالعظیم مولازاده
سیدعبدالعظیم مولازاده
رزن
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/12/27
توصیه به تقوای الهی
توصیه به تقوای الهی
اخبار
ارتباط با امام جمعه