شنبه 1395/11/2 - 6 : 23
مشخصات امام جمعه
سیدعبدالعظیم مولازاده
سیدعبدالعظیم مولازاده
رزن
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/10/10
دعوت به تقوای الهی
اخبار
ارتباط با امام جمعه