دوشنبه 1396/9/27 - 34 : 8
مشخصات امام جمعه
سیدعبدالعظیم مولازاده
سیدعبدالعظیم مولازاده
رزن
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/9/24
توصیه به تقوا
اخبار
ارتباط با امام جمعه