چهارشنبه 1395/12/4 - 48 : 9
مشخصات امام جمعه
سیدعبدالعظیم مولازاده
سیدعبدالعظیم مولازاده
رزن
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/29
توصیه به تقوای الهی
توصیه به تقوای الهی
اخبار
ارتباط با امام جمعه