چهارشنبه 1395/12/4 - 50 : 9
مشخصات امام جمعه
علی اکبر منصوری
علی اکبر منصوری
شیرین سو
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/22
عوامل پیروزی انقلاب اسلامی

عوامل پیروزی انقلاب اسلامی                                                                                           22/11/95

یاایهاالذین آمنواان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا(29انفال)

عوامل پیروزی انقلاب اسلامی:

الف:یکی ازعوامل پیروزی،بسیج عمومی مردم مسلمان ایران بودیعنی دشمن دربرابرسیل خروشان عظیم ملت قرارگرفته بود

این انقلاب صرفا یک انقلاب کارگری یادانشجویی یامتکی به اصناف بازاریاحتی یک انقلاب قشرروحانی نبود این انقلاب

متعلق به همه اقشارجامعه،اززن ومردوپیروجوان روستایی وشهری...

حضرت امام خمینی(ره)دروصیتنامه خودمی فرماید:من باجرات مدعی هستم که ملت وتوده میلیونی آن درعصرحاضربهتر

ازملت حجازدرعهد رسول الله(ص)وکوفه وعراق درعهد امیرالمونین وحسین بن علی(ع)می باشند درصورتی که مردم

مانه درمحضر مبارک رسول اکرم هستندونه درمحضر امام معصوم،ماهمه مفتخریم که درچنین عصری ودرپیشگاه چنین

ملتی می باشیم(صحیفه امام ج21ص411)

حضرت امام این اعتقاد راارآیه54سوره مائده بدست آورده

یاایهاالذین آمنوامن یرتدمنکم عن دینه فسوف یاتی الله بقوم یحبهم ویحبونه اذله علی المونین،اعزه علی

الکافرین،یجاهدون فی سبیل الله ولایخافون لومه لائم ذلک فضل الله یوتیه من یشاءوالله واسع علیم

بعد ازنزول این آیه مردم تعجب کردن وپرسیدند ای رسول خدا این قوم چه کسانی هستند که اگر ما پشت به دین بکنیم خدای تعالی آنان را به جای ما می گذارد

فضرب بیده علی عاتق سلمان(شانه)فقال هذاوذووه(قوم این مرد)(المیزان ج5ص388)

ب:ولی فقیه:امام کاظم(ع)می فرماید:رجل من اهل قوم یدعوالناس الی الحق یجتمع معه قوم کزبرالحدید(بحارج60ص216)

-بقاءانقلاب هم بستگی به این عوامل دارد

-دشمن هم می خواهدمردم رابخاطروجود مشکلات ازصحنه خارج کند ومابین مردم وولی فقیه جدایی بیندازد

 

اخبار
ارتباط با امام جمعه