يکشنبه 1396/2/10 - 52 : 5
مشخصات امام جمعه
علی اکبر منصوری
علی اکبر منصوری
شیرین سو
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/2/1
فرازی ازخطبه 157 نهج البلاغه

خطبه اول:                                                                                                               1/2/96

فرازی ازخطبه 157نهج البلاغه

امام جمعه محترم  بعدازدعوت به تقوااشاره کردندبه یکی ازراه های تقویت تقوا درمراحل زندگی: به یاد مرگ وعالم قبر بودن دراین موضوع اشاره کردند به  فرازی ازخطبه 157نهج البلاغه

حضرت امیرالمونین(ع) فرمودند:یاعبادالله اعلموا.....

وان غدا من الیوم قریب(فردا(قیامت)به امروز(دنیا)نزدیک است)

یذهب الیوم بمافیه،ویجی ء الغدلاحقابه

(امروزباآنچه درآن است می رود.وفردا(قیامت)می آیدوبه این دنیامی رسد)

فکان کل مریئ منکم قد بلغ من الارض منزل وحدته ومخط حفرته

(گویی هریک ازشما دردل زمین به خانه مخصوص خودرسیده اید ودرگودالی که کنده اندآرمیده اید)

(امام جمعه اشاره فرمودندبه روایتی ازپیامبرعظیم الشان که انسان ازدنیا می رودسه چیزانسان راتشییع می کند1:مال وثروت تادم درمنزل

2:اهل وعیال تادم قبر

3:عمل انسان که همیشه همراه انسان می باشداگرعمل صالح باشدقبرانسان روضه من ریاض الجنه(باغی ازباغ های بهشت)می باشدولی عمل صالح نباشدقبرانسان تبدیل می شود به حفره من حفرالنیران(دره ای ازدره های جهنم)

درادامه حضرت امیرالمونین می فرمایند:

فیاله من بیت وحده

قبرانسان سه ویزگی دارد:

(1:خانه تنهایست)

ومنزل وحشه ومفرد غربه

(2:منزل وحشت زا)

(3:منزل غریب وجدایی ازهمگان)

درادامه حجت الاسلام والمسلمین منصوری اشاره کردند که اگرانسان درطول زندگی بااین تفکرزندگی کندمی تواندتقوای الهی رارعایت کرده وازمعصیت دورباشد

 

خطبه دوم:

امام جمعه محترم درخطبه دوم اشاره کردندبه دیدگاه حضرت امیرالمونین به سومین وچهارمین ویژگی های حاکمان ومسئولان حکومت اسلامی

3:پرهیزازدنیاپرستی وتجمل گرایی:علی(ع)می فرمایدحاکم اسلامی بایدازملزومات دنیابه حداقل آن اکتفاکند ومواردی که جنبه دنیاپرستی وتجمل گرایی داردکناربگذارد.چنین حاکمی می تواند جامعه رابه عدالت اجتماعی واقتصادی سوق دهدوفقر راازبین ببرد.

دراین موردبه فرماندارخوددربصره عثمان بن حنیف انصاری  درنامه 45نهج البلاغه می فرماید<آگاه باش هرپیروی راامامی است که ازاو پیروی می کندوازنوردانشش روشنی می گیرد،آگاه باش امام شما ازدنیای خود به دوجامه فرسوده ودوقرص نان رضایت داده است بدانید که شما توانایی چنین کاری راندارید اما باپرهیزکاری وتلاش فراوان وپاکدامنی وراستی مرایاری کنید.

4:پرهیز ازسرمایه داری ورفاه زدگی

علی(ع)دراین موردبه فرماندار بصره عثمان بن  حنیف  که دعوت مهمانی سرمایه داری ازمردم بصره راپذیرفته بوددرنامه 45 نهج الیلاغه چنین می فرماید:ای پسر حنیف به من گزارش دادند که مردمی ازسرمایه داران بصره،تورابه مهمانی خویش فراخوانده توبه سرعت به سوی آن شتافتی خوردنی های رنگارنگ برای توآوردند....گمان نمی کردم مهمانی مردمی رابپذیری که نیازمندان باستم محروم شدندوثروتمندان برسرسفره دعوت شده اند...

درادامه امام جمعه محترم اشاره کردند به فرمایشا ت حضرت آقادردیدارفرماندهان ارتش:

الف:همه باید قدرانتخابات رابدانند.انتخابات بایدسالم وباامنیت وباگسترگی انجام بگیرد انشاءالله به توفیق الهی همین جورخواهد شد یک انتخابات گسترده ،بانشاط باشور وشوق وسالم وهمراه باامنیت اتفاق بیفتد.

ب:اگرمسئولان یک کشور ازاخم وتهدیددشمن بترسنددررابرای تجاوزاوبازکردنداگرکسی میخواهد بترسد،بترسد اماازطرف مردم نترسد.ملت ایستادند اگرایستاده نبودند اثری ازایران وایرانی باقی نمی ماند،دشمن درمقابل نظامی که به مردم خودمتصل است هیچ غلطی نمی تواندبکند

درادمه اشاره کردند به مناسبت های هفته آینده

اخبار
ارتباط با امام جمعه