جمعه 1396/4/2 - 46 : 23
مشخصات امام جمعه
حمید افتخاری
حمید افتخاری
صالح آباد همدان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/3/26
عدم همکاری و اطاعت از مخالفین
ارتباط با امام جمعه