شنبه 1396/2/9 - 24 : 4
مشخصات امام جمعه
حمید افتخاری
حمید افتخاری
صالح آباد همدان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/2/1
رعایت تقوای الهی
ارتباط با امام جمعه