پنج شنبه 1396/1/3 - 56 : 20
مشخصات امام جمعه
حمید افتخاری
حمید افتخاری
صالح آباد همدان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/12/27
سفارش به تقوا در غالب نهی از اسراف وآیه 30 ملک
ارتباط با امام جمعه