پنج شنبه 1396/5/26 - 14 : 2
مشخصات امام جمعه
حمید افتخاری
حمید افتخاری
صالح آباد همدان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/20
سلفی گرفتن برخی نمایندگان با شان مجلس ونمایندگان سازگار نبود. رئیس جمهور در خصوص جوان شدن کابینه باید به قول خود عمل رمیکرد

بسمه تعالی

شفارش به تقوی با ذکر ایه کریمه قرآن 70و71 احزاب

وادمه بحث تفسیر سوره مبارکه قلم37 الی 41

 

خطبه دوم

ذکر حدیث پیامبر در خصوص شفارش یه تقوی

تحلیف رئیس جمهور برمبنای قانون اساسی وحواشی آن

عدم عمل به قول توسط رئیس جمهور در رابطه با جوان تر شدن کابینه 

کشتار شیعیان افغانستان وسکوت مدعیان حقوق بشر

ارتباط با امام جمعه