شنبه 1396/4/31 - 10 : 3
مشخصات امام جمعه
موسی محبی
موسی محبی
فيروزان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/4/23
خانواده موفق از منظر قرآن
خانواده موفق از منظر قرآن مشخسه های دارد از آن جمله می توان اشاره به آیه21 سوره روم.................................
ارتباط با امام جمعه