يکشنبه 1396/2/10 - 13 : 23
مشخصات امام جمعه
سید ابراهیم موسوی
سید ابراهیم موسوی
گل تپه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/2/8
خ                                                                                                        
ارتباط با امام جمعه