سه شنبه 1396/1/8 - 50 : 6
مشخصات امام جمعه
سید ابراهیم موسوی
سید ابراهیم موسوی
گل تپه
ارتباط با امام جمعه