چهارشنبه 1396/11/4 - 49 : 10
مشخصات امام جمعه
حسین امینی
حسین امینی
ائمه جمعه سابق
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/10/17
توصیه های حضرت لقمان
خودم وشما برادران محترمه را به تقوای الهی دعوت میکنم در قرآن خداوند فرمود براستی ما به لقمان حکمت عطا کردیم لقمان کسی بود که با آرامش قلبی و عملی صالح بنده واقعی خدا بود ، چند توصیه لقمان به فرزندش :فرزندم اگر عمل تو به اندازه خردلی درپیشگاه خداوند باشد مورد محاسبه قرار می گیرد فرزندم نماز را به پا دار تا ارتباط خود را با خدا محکم گردانی ، نسبته به مردم متکبر مباش زیرا خداوند متکبران را دوست ندارد ، هزار دوست و رفیق کم است.و یک دشمن زیاد چون یک دشمن به مانند یک کبریت در مقابل خرمن است ، فرزندم دو چیز را هرگز فراموش مکن یک خدا را دو مرگ را ، دو چیز را فراموش کن یک نیکی که به دیگران کردی دوم کسی که به تو بدی کرده ، در خطبه دوم در مورد قناعت ، حرص و طمع آرزوهای طولانی ، صحبت کردند در آخرهم در وضعیت جهان امروز و مناسبت های هقته آینده صحبت نمودند .
اخبار
ارتباط با امام جمعه