پنج شنبه 1395/12/5 - 47 : 3
مشخصات امام جمعه
مصطفی رستمی
مصطفی رستمی
مريانج
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/29
ارتباط با امام جمعه