دوشنبه 1396/8/1 - 16 : 4
مشخصات امام جمعه
مصطفی رستمی
مصطفی رستمی
مريانج
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/28
ارتباط با امام جمعه