دوشنبه 1396/11/2 - 26 : 15
مشخصات امام جمعه
مصطفی رستمی
مصطفی رستمی
ائمه جمعه سابق
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/28
ارتباط با امام جمعه