پنج شنبه 1396/5/26 - 11 : 2
مشخصات امام جمعه
مصطفی رستمی
مصطفی رستمی
مريانج
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/20
ارتباط با امام جمعه