جمعه 1396/2/8 - 45 : 18
مشخصات امام جمعه
مصطفی رستمی
مصطفی رستمی
مريانج
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/2/1
ارتباط با امام جمعه