جمعه 1396/4/2 - 46 : 23
مشخصات امام جمعه
مصطفی رستمی
مصطفی رستمی
مريانج
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/4/2
ارتباط با امام جمعه