يکشنبه 1395/11/3 - 15 : 7
مشخصات امام جمعه
مصطفی رستمی
مصطفی رستمی
مريانج
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/10/10
ارتباط با امام جمعه