شنبه 1396/4/31 - 5 : 3
مشخصات امام جمعه
عباسعلی مغیثی نیا
عباسعلی مغیثی نیا
نهاوند
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/4/23
شوراى نگهبان نبض نظام و ضامن ادامه حيات اسلامى
حضرت امام (ره ): جنگ و صلح ما براى اداى تكليف الهى و انجام وظيفه بود
مقام معظم رهبري: هر فتنه اى در مقابل نظامِ برخوردار از ملت هوشيار ناكام است 
شوراى نگهبان نبض نظام و ضامن ادامه حيات اسلامى 
هيأت نظارت بر برجام! شرايط مصرح رهبرى در برجام بايد رعايت شود
اخبار
ارتباط با امام جمعه