دوشنبه 1396/3/8 - 36 : 8
مشخصات امام جمعه
عباسعلی مغیثی نیا
عباسعلی مغیثی نیا
نهاوند
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/3/5
امضاى سند 2030 و بی ىسروصدا اجراكردن آن مطلقا مجاز نيست
امضاى سند 2030 و بی ىسروصدا اجراكردن آن مطلقا مجاز نيست
اخبار
ارتباط با امام جمعه