شنبه 1395/11/2 - 4 : 23
مشخصات امام جمعه
عباسعلی مغیثی نیا
عباسعلی مغیثی نیا
نهاوند
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/1
اخبار
ارتباط با امام جمعه