دوشنبه 1396/11/2 - 42 : 23
مشخصات امام جمعه
عباسعلی مغیثی نیا
عباسعلی مغیثی نیا
نهاوند
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/10/29
پرونده برخورد های آمریکا با ایران سیاه است
پرونده برخورد های آمریکا با ایران سیاه است
اخبار
ارتباط با امام جمعه