جمعه 1396/5/27 - 52 : 7
مشخصات امام جمعه
مهدی دری
مهدی دری
جزيره هرمز
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/13
حکم تنفیذ رئیس جمهور توسط مقام معطم رهبری
اخبار
ارتباط با امام جمعه