دوشنبه 1396/8/1 - 27 : 20
مشخصات امام جمعه
غلامعلی نعیم آبادی
غلامعلی نعیم آبادی
بندرعباس
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه