سه شنبه 1395/11/5 - 26 : 4
مشخصات امام جمعه
غلامعلی نعیم آبادی
غلامعلی نعیم آبادی
بندرعباس
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه