جمعه 1395/11/1 - 18 : 13
مشخصات امام جمعه
محمدکاظم مناقبیان
محمدکاظم مناقبیان
بندر جاسك
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/10/10
نماز جمعه 10 دی 1395
اخبار
ارتباط با امام جمعه