يکشنبه 1396/11/1 - 38 : 16
مشخصات امام جمعه
روح ا... مختاری
روح ا... مختاری
حاجي آباد هرمزگان
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه