سه شنبه 1395/11/5 - 29 : 4
مشخصات امام جمعه
سید حسن معنوی حسن
سید حسن معنوی حسن
فين
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه