جمعه 1396/4/2 - 47 : 23
مشخصات امام جمعه
غلامرضا حاجبی
غلامرضا حاجبی
قلعه قاضي
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه