جمعه 1396/5/27 - 51 : 7
مشخصات امام جمعه
غلامرضا حاجبی
غلامرضا حاجبی
قلعه قاضي
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
دفاع ازعفاف
ارتباط با امام جمعه