جمعه 1395/11/1 - 18 : 13
مشخصات امام جمعه
غلامرضا حاجبی
غلامرضا حاجبی
قلعه قاضي
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه