يکشنبه 1396/7/2 - 35 : 10
مشخصات امام جمعه
علی بهروزه
علی بهروزه
بشاگرد
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه