جمعه 1396/9/3 - 30 : 3
مشخصات امام جمعه
علی بهروزه
علی بهروزه
بشاگرد
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه