شنبه 1396/7/29 - 37 : 4
مشخصات امام جمعه
عباس کثیر
عباس کثیر
بندر چارك (شيبكوه)
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/28
تنها راه حل مشکلات اقتصادی ،صنعتی و..کشورتنها بواسطه اتکای به نیرو وامکانات داخلی است
اخبار
ارتباط با امام جمعه