دوشنبه 1396/9/27 - 15 : 16
مشخصات امام جمعه
عباس کثیر
عباس کثیر
بندر چارك (شيبكوه)
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/9/24
وجودحوزه ودانشگاه و وحدت این دو دوبالی هستند که میتوان بواسطه آنها کشوررابه تعالی وپیشرفت لازم رساند
اخبار
ارتباط با امام جمعه