شنبه 1396/5/28 - 24 : 19
مشخصات امام جمعه
عباس کثیر
عباس کثیر
بندر چارك (شيبكوه)
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/20
مسئولان به میان مرددم بیاید و از نزدیک و بدون واسطه مشکلات مردم را مشاهده کنند و مجدانه سعی در برطرف کردن مشکلات مردم داشته باشند
 بسم الله الرحمن الرحيم
خطبه نماز جمعه این هفته شهر بندرچارک توسط حجت الاسلام والمسلمین کثیر  امام جمعه این شهر برگزار شد کثیردرخطبه اول بعد از حمد و ستایش خداوند ودرود وسلام برپیامبراکرم ص وأهل بیت ایشان خود ونماز گذران رابه تقوای اللهی سفارش نمودند ایشان درابتدای خطبه به کلام گهربار امام علی علیه السلام اشاره کردند که امامدراین کلام خطاب به مردم میفرماید بیشترین چیزی که از آن برشما ترس دارم دوعمل ودوخصلت است که در واقع امام بابیان این دو مودرد که اساسی ترین موارد انحراف بشر ازراه درست وخدا شناسی وعبودیت است پرداخته و به مثابه چراغی روشن وراهنمایی دلسوزراه را سعادت واوج عبودیت رابرای انسانها روشن ورهنمود میکندو بشریت را به راه راست دعوت میکندوگام نهادن دراین مسیررا هشدارمیدهد. کثیر درادامه گفتند:امام علی علیه السلام هواپرستی وتبعیت ازنفس ومنیت را در راس کلام مبارکشان ذکر کردند واین نشان دهنده اهمیت وپر خطر بودن این امر میداند ودر واقع انسانی که هدف خلقتش را عبودیت وپرستش  وتسلیم شدن به امر خداوند است را ازهدف دور میکند و تابع وتسلیم هوای نفس میشود واین راه وروش مخالف هدف خلقت است وبه راهی به جز جهنم ختم نمیشود.
امام جمعه شهرچارک درادامه گفتند:دومین موردی که امیرالمؤمنین ازآن برای مردم بیم داشتند را آرزوهای دور ودراز است که به تشخیص امام دومین خطری است که در مسیر تکامل وعبودیت قرار دارد وزنگ خطر دوم است کثیرافزودنندامام دلیل این خطررا اینگونه بازگو میکند ومیفرماید(إن أخوف ما اخاف عليكم اثنان اتباع الهوي وطول الأمل فأما اتباع الهوي فيصدعن الحق وأما طول الأمل فينسي الاخرة) هواپرستی وتسلیم هوای نفس شدن انسان را از حق باز میدارد وباعث میشود که انسان به حق عمل نکند بااینکه حق را کاملا می شناسد ومیداند این امر حق است وبایدتسلیم آن بود ولکن نفس وهواپرستی به این فرداجازه نمیدهد که خواستهای نفسانیش را رها کرده وبه حق تن بدهد چرا که منافع وخواستهای دنیوی ونفسانی برایش مهمتر است ودر اینجا حق پایمال میشود وبا ازبین بردن حق ودور شدن ازآن راه تعای وسعادت از دست میرود ومسیری به آتش جهنم میشود.
کثیر درادامه به قسمت دوم این کلان نورانی امام علی علیه السلام پرداختند وگفتند: امام دلیل ترسشان ازخصلت دوم را اینگونه بیان فرمودند که آرزوهای دور ودراز وطولانی وتمام نشدنی باعث فراموش کردن آخرت است چراکه انسانی که شبانه روزخود را برای رسیدن وتحقق آرزوهایش تلف میکند فرصت فکر کردن به آخرت وروزجزا را ندارد.همیشه باید تلاش وزحمت فراوانی  برای رسیدن به خواستهایش را تحمل بکند که این امر خطر دیگری است که شد راه تعالی وکمال بشریت است
[ کثیر درادامه خطبه اولشان به حدیث شریف دیگری ازپیامبر اکرم ص پرداختند که پیامبرص بزرگترین دشمن برای انسان را نفس وتمایلات نفسانی میداند ومیفرمایند(أعدي عدوك نفسك التي بين جنبيك)دشمن ترین دشمنان تو همان نفس خودت است که در وجودت نهفته است که اگر این نفس کنترل نشود انسان را وادار به اعمالی میکند که مرضی خدانیست واورا به هلاکت اخروی وحتی دنیوی میرساند
[ كثيردرخطبه دومشان به تنفیض حکم وتحلیف ریاست جمهوری دولت دوازدهم پرداختندوگفتند:سفارشهای مهم وروشنگرانه رهبرحکیم وعزیزانقلاب راه رابرای دولت مردان روشن کرده ونقشه راه کلی کشورراترسیم نموده است که باعمل کردن به آنها حتماًبه موفقیتهای چشمگیری دست خواهیم یافت
[کثیربه توصیه دیگررهبر انقلاب اسلامی به مسئولان که از یاد نبردن دشمنیِ دشمنان بودپرداختند که رهبرانقلاب گفتند: همواره در تصمیم گیریها و تعامل های بین المللی به یاد داشته باشید که دشمن همه توان خود را برای نابودی شما بکار گرفته است و از هر بهانه‌ای هم استفاده می کند..ایشان افزودند؛گول خنده های دشمن رانخوریم که درپشت این خنده ها ودندانهای سفید،دشمنی تابن دندان مسلح است که یک لحظه طاقت ندارد این کشور راعزیز ومقتدر ببیند
[ یکی دیگرازسفارشهای مهم رهبراین است که مسولان به میان مردم بروند وبااین کار مشکلات مردم را ازنزدیک ببینند.ایشان افزودنداین امر تنهاشامل رئیس‌جمهور نیست بلکه تمام مسئولان استانهاوشهرستانها رادربرمیگیردواین وظیفه رادارندوباید به میان مردم بیاییند چراکه یکی خواستهای مهم وبه جای مردم همین حضورمسئولان دربینشان است
[ امام جمعه شهرچارک به بازگشت ضفرمندانه وقهرمانانه آزادگان به میهن عزیزاسلامی پرداختند واین روز رابه تمامی مردم ایران تبریک وتهنیت گفتند
ارتباط با امام جمعه