يکشنبه 1396/7/2 - 55 : 11
مشخصات امام جمعه
جواد الیاسی
جواد الیاسی
چوار
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه