يکشنبه 1395/12/8 - 8 : 9
مشخصات امام جمعه
جواد الیاسی
جواد الیاسی
چوار
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه