دوشنبه 1396/11/2 - 54 : 23
مشخصات امام جمعه
جواد الیاسی
جواد الیاسی
صحنه
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه