دوشنبه 1396/1/7 - 16 : 5
مشخصات امام جمعه
جواد الیاسی
جواد الیاسی
چوار
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه