يکشنبه 1396/8/28 - 39 : 2
مشخصات امام جمعه
جواد الیاسی
جواد الیاسی
صحنه
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه