جمعه 1395/11/1 - 26 : 13
مشخصات امام جمعه
جواد الیاسی
جواد الیاسی
چوار
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه