پنج شنبه 1396/4/8 - 44 : 6
مشخصات امام جمعه
روح الله ولدبیگی
روح الله ولدبیگی
مهران
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه