پنج شنبه 1396/2/7 - 37 : 17
مشخصات امام جمعه
اصغر دهقان دولتی
اصغر دهقان دولتی
بروات بم
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/12/13
ارتباط با امام جمعه