جمعه 1396/5/6 - 12 : 5
مشخصات امام جمعه
اصغر دهقان دولتی
اصغر دهقان دولتی
بروات بم
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/12/13
ارتباط با امام جمعه