جمعه 1396/4/2 - 11 : 6
مشخصات امام جمعه
اصغر دهقان دولتی
اصغر دهقان دولتی
بروات بم
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/12/13
ارتباط با امام جمعه