شنبه 1396/7/29 - 53 : 4
مشخصات امام جمعه
قاسم دانشی
قاسم دانشی
بم
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه