دوشنبه 1396/9/27 - 18 : 16
مشخصات امام جمعه
قاسم دانشی
قاسم دانشی
بم
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه