دوشنبه 1396/11/2 - 52 : 23
مشخصات امام جمعه
مرتضی جعفری
مرتضی جعفری
پابدانا
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/10/29
اخبار
ارتباط با امام جمعه