شنبه 1396/8/27 - 40 : 9
مشخصات امام جمعه
مهدی صادقی
مهدی صادقی
پابدانا
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه