سه شنبه 1396/7/4 - 20 : 14
مشخصات امام جمعه
مهدی صادقی
مهدی صادقی
پابدانا
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه