پنج شنبه 1396/7/27 - 19 : 14
مشخصات امام جمعه
حسین زکی زاده
حسین زکی زاده
جبالبارز شمالی
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/21
ارتباط با امام جمعه