شنبه 1395/11/2 - 1 : 23
مشخصات امام جمعه
حسین زکی زاده
حسین زکی زاده
جبال بارز
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/10/24
ارتباط با امام جمعه