دوشنبه 1396/9/27 - 23 : 8
مشخصات امام جمعه
حسین زکی زاده
حسین زکی زاده
جبالبارز شمالی
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/9/17
ارتباط با امام جمعه